page_banner

önüm

Gap-gaç ýuwýan çotga (tegelek inçe model)

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp ýerine ýetiriş

Amaly silikon tagamly gubka;iýmit derejesi, aşa ýokary güýç

Ip Köp maksatly funksiýa

Diňe gap-gaç ýuwmak üçin däl, äýnek, gök önüm we miweleri ýuwmak üçin hem ulanylyp bilner;

Use Köpeltmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Görnüşi Çotga arassalamak, kamera çotgasy
Söwda alyjy Telewizor söwda, super bazarlar, sowgat dükanlary
Möwsüm Bütin möwsüm
Otag otagy Aşhana
Otag otaglaryny saýlamak Goldaw
Wagt saýlamasy Goldaw däl
Baýram saýlamak Goldaw
Ulanylyşy Nahar, gündelik arassalamak
Material Silikon
Stil El
Aýratynlyk Durnukly
Önümiň ady Aşhana arassalaýjy çotga
Funksiýa Arassalaýyş
Arza Jaý aşhanasy
Açar sözler Aşhana çotgasy arassalaýjy
Çotga materialy Silione
Gaplamak Karton

Önüm aýratynlyklary

Ajaýyp ýerine ýetiriş

Amaly silikon tagamly gubka;iýmit derejesi, aşa ýokary güýç

Ip Köp maksatly funksiýa

Diňe gap-gaç ýuwmak üçin däl, äýnek, gök önüm we miweleri ýuwmak üçin hem ulanylyp bilner;

Use Köpeltmek

Aşhananyň gabygy çotgasy bolmakdan başga, silikon gubkalar ýylylyk izolýasiýa matasy, pişik, öý haýwanlarynyň saçyny aýryp biler.

● Highokary ýylylyga garşylyk

Giň temperatura diapazonynyň dizaýny

Cleaning Arassalamak aňsat

Silikon gubkalar ýuwmak üçin has köp;Softumşak we egilmek

Op Asma aýlaw dizaýny

Asmak aýlawy amatly saklamak üçin has aňsatdyr

Önümiň artykmaçlygy

1. Ekologiýa taýdan arassa, ýumşak, ýykylmaga garşy, deformasiýa ýok.

2. -40 23 230 to çenli ýokary temperatura çydamly.

3. Çydamly, aňsat arassa ýer.

4. Dürli reňkler bar.

5. Zyýan bermek we çydamly bolmak aňsat däl.

6. Howpsuz, zäherli, yssyz.Reňki uzak wagtlap ulanmak üýtgemeýär.

Hiliňizi nädip kepillendirýärsiňiz?

OEM tertibi

1. Biziň öz gurallarymyz bar, galyby 3D faýllar, nusga ýa-da çyzgy hökmünde ýasap bileris.

2. Synagdan soň takyk bahany beriň.

3. Müşderi bilen gowşuryş wagty barada gepleşik geçiriň we şertnama baglaşyň.

4. 30% öňünden töleg, iberilmezden öň tölenen galyndy.

5. DHL, UPS, FEDEX, TNT ýa-da müşderi ibermek usulyny saýlap biler.

Bellikler

1. MOQ 1000 PCS / stil / reňk

2. Nusga almagyň möhleti 5-7 gün, hakyky ýagdaýa görä alynýan tölegler

3. Gurşun wagty adatça 15-30 gün

2121
2121

Sorag-jogap

1. Sitirlemäni nädip alyp bilerin?

Satyn almak islegleriňiz bilen bize habar beriň we iş wagty bir sagadyň dowamynda size jogap bereris.Söwda dolandyryjysy bilen göni habarlaşyp bilersiňiz.

2. Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?

Synag üçin nusgalary hödürlemekden hoşal.Isleýän zadyňyzyň we salgyňyzyň habaryny bize goýuň.Size gaplama maglumatlaryny hödürläris we gowşurmagyň iň gowy usulyny saýlarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň