page_banner

önüm

Çaga iýmit derejeli silikon üç ölçegli iýmit bib II

Gysga düşündiriş:

Eat iýmek üçin uly agz hapalardan gorkmaýar, ähli jübüler (stol meselesi bilen hoşlaşyň, çaga has arassaçylyk iýýär)

● Silikon çeýnelýän, howpsuz we tagamsyz (berk saýlanan silikon materialy, BPA-dan ýüz öwüriň, ygtybarly we tagamsyz nahar goýup bilersiňiz)

● Softumşak we şekilli jübüler Şeýle aňsat (jübüleriň göwresi ýumşak, çaganyň bedenine laýyk egri, jübüsini ýerine ýetirmek aňsat, çaga eşikleriniň hapalanmazlygy üçin)

● Suw, ýag we tegmile çydamly (täze, bir bölek galyplaýyş prosesi ýaly arassa süpüriň, hiç bir tegmilden gorkmaň, önüm öndürip biler Detailse täze ýaly arassa)

● Ylmy kalibr (iýmitiň daşardan düşmezligini, kalibrini we çuňlugyny ýokarlandyrmagy, ýerine ýetirilmeginiň ýykylmazlygyny üpjün etmek üçin)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Groupaş topary Çagalar we çagalar
Aýratynlyk Durnukly, ýuwulýan
Üpjünçilik görnüşi ODM, OEM hyzmaty, Bir Stocka önümleri
Material Silikon
Osapylmagyň görnüşi Düwme
Önümiň ady Jübüli reňkli suw geçirmeýän çaga kremniniň gaplary
Reňk Pantone reňki - Silikon çaga Bib
Logotip Custöriteleşdirilen logotip - Silikon Baby Bib
Aýratynlyklary Ekologiýa taýdan arassa, ýumşak, iýmit derejesi - Silikon Çaga Bib
Bukja polibag ýa-da ýörite kartbord - Silikon Baby Bib
Harydyň ady lomaý iýmit iýmit derejesi kremniý çagalar üçin bibler

Önüm aýratynlyklary

Eat iýmek üçin uly agz hapalardan gorkmaýar, ähli jübüler (stol meselesi bilen hoşlaşyň, çaga has arassaçylyk iýýär)

● Silikon çeýnelýän, howpsuz we tagamsyz (berk saýlanan silikon materialy, BPA-dan ýüz öwüriň, ygtybarly we tagamsyz nahar goýup bilersiňiz)

● Softumşak we şekilli jübüler Şeýle aňsat (jübüleriň göwresi ýumşak, çaganyň bedenine laýyk egri, jübüsini ýerine ýetirmek aňsat, çaga eşikleriniň hapalanmazlygy üçin)

● Suw, ýag we tegmile çydamly (täze, bir bölek galyplaýyş prosesi ýaly arassa süpüriň, hiç bir tegmilden gorkmaň, önüm öndürip biler Detailse täze ýaly arassa)

● Ylmy kalibr (iýmitiň daşardan düşmezligini, kalibrini we çuňlugyny ýokarlandyrmagy, ýerine ýetirilmeginiň ýykylmazlygyny üpjün etmek üçin)

Önümiň beýany

Ygtybarly material, çeýe we berkidilen dizaýn

1. Iýmit derejeli silikon we BPA mugt we PVC mugt.4 aý ++ we ondan ýokary ýaşlar üçin amatly

2. Kämilleşdirilen wersiýa 4 sany berkidiji düwme bilen gelýär (öňki wersiýa 3 düwmeden ýasalýar), bu kitaplary goraýar we çagalaryň ony aýrylmagyny kynlaşdyrýar.Fallingykylan iýmitleri tutmak üçin has giň burç we has uly tutulýan ýer

3. Gezelençde nahar wagtynda sumkaňyza ýa-da gapjygyňyza ýygnamak we gaplamak aňsat.Plastiki biblerden tapawutlylykda, ýokary hilli silikon kauçuk bibler, duýgur derini döwmez, döwmez ýa-da ýyrtmaz ýa-da gaharlandyrmaz.

2121

Nusgalar hakda

1. Mugt nusgalar üçin nädip ýüz tutmaly?

Eger elementiň (saýladyňyz) pes bahasy bar bolsa, synag üçin size iberip bileris, ýöne synaglardan soň teswirleriňiz gerek.

2. Nusgalaryň zarýady barada näme aýdyp bilersiňiz?

eger harydyň (saýladyňyz) özi hiç hili aksiýa ýa-da has ýokary gymmaty ýok bolsa, adatça üç esse ýa-da dört esse töleg.

3. Ilkinji sargytdan soň nusgalaryň hemmesini yzyna gaýtaryp bilerinmi?

Hawa. Töleg, töläniňizde ilkinji sargytlaryňyzyň umumy mukdaryndan aýrylyp bilner.

4. Nusgalary nädip ibermeli?

Iki wariant aldyňyz:

(1) Jikme-jik salgyňyzy, telefon belgiňizi, iberijini we bar bolan islendik hasabyňyzy bize habar berip bilersiňiz.

(2) FedEx bilen on ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edýäris, olaryň VIP bolany üçin gowy arzanladyş alyp bileris.Size ýüküňize baha bermäge rugsat bereris we nusgalar ýük bahasy alnandan soň getiriler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň