sahypa_banner

önüm

 • Täze Bpa mugt çaga silikon saçak gap-gaçlaryny iýmitlendirmek üçin jam

  Täze Bpa mugt çaga silikon saçak gap-gaçlaryny iýmitlendirmek üçin jam

  çaga saçak gaplary / lomaý çaga iýmit toplumy

  Käse: 145g 11,8 * 5 sm

  SNHQUA çaga çüýşeleri, ýokary hilli silikondan ýasalan öý üçin ekologiýa taýdan arassa aşhana önümlerini öndürmek üçin niýetlenendir.

  Biziň wezipämiz, öýlerimizde plastmassany ulanmagy azaltmak we aşhanalarymyzda her gün ulanýan materiallarymyzyň öýlerimiziň saglygyna nähili täsir edýändigini müşderilere aýtmak.Maşgalalara sagdyn karar bermegi aňsatlaşdyrmak isleýäris we Earther bilen hyzmatdaşlygymyzyň 1% -i arkaly, her satyn almanyň planetamyz üçin möhümdigini bilseňiz begenersiňiz.

 • Bpa Mugt ekologiýa taýdan arassa çemçe Bib Reňkli siňdiriş ýakymly aýy şekilli silikon çaga iýmitlendiriş jamy

  Bpa Mugt ekologiýa taýdan arassa çemçe Bib Reňkli siňdiriş ýakymly aýy şekilli silikon çaga iýmitlendiriş jamy

  çaga iýmitlendiriji jam / çaga saçak gaplary

  Käse: 155.2g 12.5 * 11,7 * 4,6 sm

  Çemçe: 25.4g 13,8 * 3,4 sm

  Çagalara dogry saçak terbiýesini öwretmek öýde başlaýar, şonuň üçin esasy jogapkärçilik ene-atalar, hossarlar ýa-da terbiýeçilerdir.Dogry gap-gaçlary bilmek gowy başlangyç, ýöne çagalaryň özbaşdak nädip iýmelidigini bilmek has möhümdir.Gurallaryň ýa-da gap-gaçlaryň nähili işleýändigini bilmek söweşiň diňe ýarysydygy bilen ylalaşarlar, sebäbi çagalar belli bir wagtdan soň özlerini eklemegi öwrenmeli.Çaganyň ýa-da çaganyň öz-özüni iýmitlendirmegine rugsat bermek bilen, olaryň ýaş wagtynda-da özbaşdak karar bermek ukybyna göz ýetirýärsiňiz.Diňe iýmit, bolýar, ýöne bu hereket çaganyň ösmegi üçin peýdaly, sebäbi el bilen gözüň utgaşdyrylmagyny, eliň we barmagyň güýjüni we hereketlendirijilik ukyplaryny ösdürmäge kömek edýär.Köplenç bu hakykat, ýöne käbir bäbekleriň henizem çemçe bilen iýmitlenýän bolsa, öz-özüňi dolandyrmagy öwrenmekde kynçylyk çekýändigi syn edildi.

 • Çagalar nahar gap-gaçlary üçin tabaklar Çagalar Çaga bölünen kremnini sorujy çaga saçaklary toplumy

  Çagalar nahar gap-gaçlary üçin tabaklar Çagalar Çaga bölünen kremnini sorujy çaga saçaklary toplumy

  çaga iýmit tabagy / çaga saçak toplumy

  iýmitlendiriji düşek: 139g 36.2 * 26,4 sm

  çaga tabagy: 329g 20.3 * 18.5 * 2,6 sm

  jam: 155.2g

  Agşamlyk wagty içgysgynç bolmaly diýýär kim?Çaganyň sagdyn iýmitleniş endiklerini ösdürip, amatly tutawaçlar bilen iýmitlenmek endiklerini güýçlendirip biler ýaly, bu gap-gaçlary we nahar önümlerini amatly saklaň. Tabak birnäçe naharhana bölünýär, silikon plitalary iň oňat nahar iýýänler üçin ajaýyp.Ygtybarly silikon material, ene we kakam özlerini has rahat duýsunlar.Aç çagaňyzy kanagatlandyrjakdygyna ynanýan çagalarymyzyň nahar önümlerini gözden geçiriň.Işdäňiz rahat!

 • Çaga iýmitleniş toplumy Çagalar silikony Çaga saçak gaplary Çagalar nahar gaplary

  Çaga iýmitleniş toplumy Çagalar silikony Çaga saçak gaplary Çagalar nahar gaplary

  çaga gap-gaçlary toplumy / çaga plastinka silikon

  Ölçegi : 270 * 230 * 30mm
  Agramy : 285g

  ● Plastinkaaýralykda hemme ýerde iýmit, arassa we arassaçylyk nahar gurşawy
  ● Çaga özbaşdak iýýär, taýynmy?
  Waste Galyndylaryň ýerine ýetirilişini ýok etmek üçin has çuň we has giň plastinka dizaýny (has çuňňur tabak, iýmitiň dökülmegini has az azaltmak, şasside taşlanan iýmit, çaganyň nahar ýitirmezlik endigini ösdürmek üçin çagalykdan täzeden girip bilersiňiz)

 • Gyzgyn satuw tüwi jamy sowgat Silikon çagalaryň iýmit saçagy toplumy

  Gyzgyn satuw tüwi jamy sowgat Silikon çagalaryň iýmit saçagy toplumy

  çaga silikon saçak gaplary çemçe / silikon çaga plastinka çaga tabaklary çaga iýmitlendirýär

  Ölçegi : 270 * 220 * 20mm
  Agramy : 135g
  Ene-atalaryň köpüsi çagalary üçin çüýşeleri, gap-gaçlary we gap-gaçlary satyn alanda BPA-dan başga ýazgylary gözlemegi bilýärler.
  Sometimesöne käwagt BPA-dan erkin plastmassalarda allergiýa, demgysma, endokrin bozulmalary, ösüş problemalary we rak ýaly keseller bilen baglanyşykly ftalatlar we winil ýa-da PVC ýaly beýleki zyýanly himiki maddalar bolup biler.
  Tabaklar, tabaklar, käseler we gap-gaçlar ýaly zatlar çaga iýmitleri bilen gönüden-göni gatnaşyga girýändigi sebäpli, ýasalan materiallara seresap bolmak zyýany ýok.