sahypa_banner

önüm

 • Syzdyryjy geçmeýän tekiz ýykylýan derejeli gaýtadan ulanylýan arassa haltalar Silikon iýmit saklaýan halta

  Syzdyryjy geçmeýän tekiz ýykylýan derejeli gaýtadan ulanylýan arassa haltalar Silikon iýmit saklaýan halta

  silikon iýmit saklaýan halta

  Ölçegi: L : 24 * 28cm , M: 17.5 * 23cm , S: 11 * 23cm

  NW / göwrümi: L: 225g / 2000ml , M: 135g / 1000ml , S: 90g / 500ml

  L + M + S = 1set

  Sowadyjyny bahar miweleri we gök önümler bilen üpjün etmek, öý aşpeziniň halaýan güýmenjesi.Möwsümleýin ingredientler tagamlara janly görnüş we tagam goşsa-da, käbir reseptler kelemiň bir kellesini ýa-da tutuş bir bölek-bölek däl.Şol ýerde ammar gaplary, silikon iýmit saklaýan halta we enjamlar girýär.

 • Grade Wrap sorujy möhür Zip gulpy gaýtadan ulanylýan silikon doňduryjy halta

  Grade Wrap sorujy möhür Zip gulpy gaýtadan ulanylýan silikon doňduryjy halta

  Iýmit saklaýan halta
  Ölçegi : 195 * 198mm / 135 * 198mm
  Agramy : 91g / 64g

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;

  2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;

  3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;

  4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem bolup biler

  gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanýar;

  5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawoda çenli

  önüm iberilmegi zäherli we zyýanly maddalary öndürmeýärdi;

  6. Çydamly, uzak we uzak ömür;

  7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly howpsuz .;

  8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

 • Iýmit derejeli örtük siňdiriş möhüri Silikon iýmit ýapyş filmi

  Iýmit derejeli örtük siňdiriş möhüri Silikon iýmit ýapyş filmi

  silikon iýmit örtügi

  Ölçegi: 190x190mm / 140x140mm / 100x100mm

  Agramy: 20g / 14g / 5g

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasaldy

  2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat

  3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazana garşylyk we garrylyga garşylyk

  4. Easyeňil arassalamak: silikon önümleri dikeldilenden soň arassa, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner.

  5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawoda taýýar önüm iberilmegine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi

  6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür

  7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly howpsuz

  8. Logotip çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner

 • Gyzgyn satuw sowadyjy iýmit möhürleýji silikon täze örtük silikon gapaklary

  Gyzgyn satuw sowadyjy iýmit möhürleýji silikon täze örtük silikon gapaklary

  Iýmit tygşytlaýyş örtügi / silikon täze örtük
  Ölçegi : 120mm / 80mm / 55mm
  Agramy : 20g / 11g / 6g
  Iýmit tygşytlylygy barada aýdylanda, bazarda plastmassa örtüklerden başlap, çylşyrymly möhürleýji enjamlara çenli köp önüm bar.Recentlyöne soňky döwürde gapagyň täze görnüşi peýda boldy: silikon täze örtük.Gitdigiçe meşhurlyk gazanan bu gapaklar, azyk önümlerini tygşytlamagyň adaty usullaryndan birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.Miwe jamyňyz üçin täze LIDS uzatmak üçin silikondan peýdalanmagyň peýdalaryny öwreneris.
 • Täze örtükli möhür çüýşesi gaýtadan ulanylýan gaplar, silikon möhürlenen iýmit saklamak gapagy

  Täze örtükli möhür çüýşesi gaýtadan ulanylýan gaplar, silikon möhürlenen iýmit saklamak gapagy

  silikon çyzyk gapaklary / täze saklaýyş gapagy / iýmit saklaýyş gapagy

  Ölçegi : 295mm / 200mm / 105mm
  Agramy : 160g / 60g / 15g

  ● Iýmit derejeli silikon, howpsuz we zäherli däl, iýmit bilen göni aragatnaşyk

  Film Film ýapyşmakdan has amatly, plastmassadan has ekologiýa taýdan arassa Zyýan bermek aňsat däl, çydamly, solmaz, deformasiýa, garramak

  ● Täze we tozana garşy, sowadyjy, mikrotolkunly peç bolup biler

  ● Çäklendirilmedik materiallar, tekiz agz ulanylyp bilner.Aýna, plastmassa, keramika, poslamaýan polat, bambuk we agaç ulanylyp bilner