sahypa_banner

önüm

       silikon ýuwulýan ýüz çotgasy

Neýlon gabyklardan tapawutlylykda,silikon ýuwulýan ýüz çotgasygözenekli däl, ýagny bakteriýalaryň gurulmagyna çydamly we adaty neýlon çotgalaryna garanyňda 35 esse arassaçylyk.Deriňizi arassalamak barada aýdylanda, silikon materialy barada aýdylanda hiç hili deňeşdirme ýok, iň ygtybarly we iň arassa warianty.

     Arassalamagyň dürli "teklip edilen" usullary bar, dowam etdirmek gaty kyn bolup biler.Täze usul çykanda, täze gural ýa-da tehnika derimizi öňküsi ýaly arassa we ýalpyldawuk saklar diýip umyt edip, hemmämiz gaty tolgunýarys.Elmydama beýle işlemeýär.Emma, ​​dogry arassalaýjy gural deriňiz üçin çynlakaý täzelenme bolup biler.


Silikon gözellik önümleri eliňiz bilen arassalamagyň alternatiwasy hökmünde meşhur boldy.Käbirlerimiz üçin barmagy arassalamak ýeterlik derejede täsirli däl we hemmämiziň aýaklaryň bakteriýalar üçin köpelip biljekdigi baradaky elhenç wakalary eşitdik.Whatöne näme?silikonçotga arassalaýjy?Arassalamakda we siňdirmekde hakykatdanam täsirlimi?Deride ýeterlik mylaýymmy?Jogap "hawa".


Halaýan ýumşak arassalaýjyňyzy ýüzüňize çalyň, çotgany çyglaň we arassalaýjyny deriňize massa to etmek üçin ulanyň.Leumşak basyş ulanyp, ýumşak tegelek hereketleri ulanyň.Faceüzüňizi ýuwanyňyzdan soň, ýüzüňizi ýuwuň we ýyly suw bilen çotuň.Deriňizi guradyň, soňra adaty nemlendiriji we gün şöhlesini ulanyň.

 
 • Gaýtadan ulanylýan makiýaup çotgasy arassalaýjy aýallar, silikon bukulýan kosmetiki guramaçy göterýän aýallar

  Gaýtadan ulanylýan makiýaup çotgasy arassalaýjy aýallar, silikon bukulýan kosmetiki guramaçy göterýän aýallar

  bukulýan kosmetiki guramaçy / makiýaup çotgasyny arassalamak gurallary

  Ölçegi : 240 * 80 * 30mm
  Agramy : 71g
  Makiýaup çotgalaryňyzy iň soňky gezek haçan ýuwduňyz?Bu gaty öňräk bolmalydy.Bu ýadaw iş bolup biler, ýöne çotga we derini ideg etmek üçin hökmany zat.Çotgalaryňyzdaky makiýaup, hapa we ýagyň köpelmegi döwülmegine ýa-da deriniň beýleki gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biler, şonuň üçin ýuwulýan günleri bezeg işiňiziň adaty bir bölegi etmek möhümdir.
 • Erkek aýal çaga üçin ýokary hilli saç massaj çotgasy ýüz ýuwujy çotga

  Erkek aýal çaga üçin ýokary hilli saç massaj çotgasy ýüz ýuwujy çotga

  çuňňur arassalaýjy ýuwujy çotga / silikon sonik ýüz ýuwujy çotga

  Ölçegi : 22 * ​​104mm / 65 * 60mm
  Agramy : 12g / 9g
  Derini bejermekde hakyky täzelik, ýüzi arassalaýjy çotga gözellik dünýäsini ýeňdi.That'söne bu geň zat däl, sebäbi bu çotgalar bilmän bilýän deriňizdäki makiýaupy, hapany we hapalary aýyrýar.Çuňňur arassa, ýüz çotgasy gerek bolsa, eliňiziň edip bilmeýän zadyny ediň - ölen derini aýyrmak üçin siňdirýär we size täze, janlandyrylan reňk berýär.
 • Gyzgyn ýumşak arassalaýjy çotgalar aceüz ýuwujy massa Clean arassalaýjy, silikon ýüz çotgasy

  Gyzgyn ýumşak arassalaýjy çotgalar aceüz ýuwujy massa Clean arassalaýjy, silikon ýüz çotgasy

  ýüz arassalaýjy çotga / ýüz çotgasy arassalaýjy

  Ölçegi : 65 * 60mm
  Agramy : 9g
  Arassalaýjy çotga gözenekleri çuň arassalamak we deridäki artykmaç hapalary düýpli aýyrmak ukyby bilen tanalýar, ýöne olar diňe aýallar üçin peýdaly däl.Erkekler bu gurallaryň gözeneklerinden peýdalanýarlar.Erkekler üçin iň oňat ýüz arassalaýjy çotga, ýagly deride emele gelen artykmaç sebumdan günüň dowamynda gün şöhlesi we gijeki krem ​​ýaly goýýan önümlerimiziň galyndysyna çenli hemme zady aýyrmaga kömek edýär.
 • Makiýaup silikon mat arassalaýjy çotga arassalaýjy gap

  Makiýaup silikon mat arassalaýjy çotga arassalaýjy gap

  makiýaup çotgasy toplumy / silikon mat

  Ölçegi : 230 * 170 * 20mm
  Agramy : 85g
  Şu wagta çenli, düýbüni ýa-da gizleýjisi bilen ýatmagyň derini bejermegiň iň uly günädigini 100% bilmeli.Görnüşine görä, duşda ýüzüňizi ýuwmakda-da edil şonuň ýaly (suw adatça gaty yssy bolany üçin bu gaty gadagan).Mundan başga-da, silikon ýüzi süpüriji arassalaýjy çotga pad şu ýere gelýär.
 • Iki kelleli önüm ýumşak ýüz ýuwujy arassalaýjy silikon ýüz maska ​​çotgasy

  Iki kelleli önüm ýumşak ýüz ýuwujy arassalaýjy silikon ýüz maska ​​çotgasy

  ýüz maskasy çotgasy

  Ölçegi : 16.8mm
  Agramy : 29g

  Skin Derini arassalaýan massaagey çuňňur arassalamak, täze silikon “iki-bir” ýüz ýuwujy çotga

  ● Silikon materialy, ýumşak we çydamly, aňsat deformasiýa däl

  ● Silikon ýüz ýuwujy çotga, köpüklemek we çalt arassalamak

  Ic Silikon maska ​​taýagy, maskany süpürmek aňsat

  ● Inçe ýumşak gabyklar, çuňňur arassalanan gara kelleler, siňdirmäge kömek edýär

  Derini bejermekde hakyky täzelik, arassalaýjy çotga gözellik dünýäsini ýeňdi.That'söne bu geň zat däl, sebäbi bu çotgalar bilmän bilýän deriňizdäki makiýaupy, hapany we hapalary aýyrýar.Çuňňur arassa, arassalaýjy çotgalar gerek bolsa, eliňiziň edip bilmeýän zadyny ediň - ölen derini aýyrmak üçin siňdirýär, size täze, janlandyrylan reňk berýär.
  Näme üçin silikon ideg önümlerini we şahsy enjamlary beýleki materiallardan has gowy görýärsiňiz?Köp ýagdaýlarda önümiň silikon görnüşi plastmassadan has gymmat bolup biler.Elbetde, bu käbir sarp edijileri şübhelenýär.Emma silikonyň artykmaçlyklary bu kemçilikden has ýokarydyr.
  Gözellik pudagy boýunça hünärmen Ben Segarranyň pikiriçe, silikon beýleki materiallara garanyňda derä (we aşaky deri) has arassaçylyk edýär.
 • Reňk arassalaýjy çotgalary düzüň Silikon mat balyk balyk makiýaup çotgasy arassalaýjy gap

  Reňk arassalaýjy çotgalary düzüň Silikon mat balyk balyk makiýaup çotgasy arassalaýjy gap

  makiýaup çotgasy arassalaýjy pad / silikon çotga arassalaýjy pad

  Derini bejermek barada aýdylanda, arassalamak sagdyn, ýalpyldawuk derini saklamakda möhüm rol oýnaýar.Şeýle-de bolsa, ýüzüňizi ýuwmak üçin diňe elleriňizi ulanmak deriňizdäki ähli hapalary, ýaglary we makiýaupy netijeli aýyrmak üçin ýeterlik bolman biler.Bu ýerde silikonly ýüz çotgasy arassalaýjy matasy amatly bolýar.A ulanmagyň peýdalaryny öwrenerissilikon ýüz çotgasy arassalaýjy matwe derini bejermek işleriňizi nädip üýtgedip biler.

 • Heartürek şekilli silikon makiýa Mat mat sorujy kubogy çotga arassalaýjy gap

  Heartürek şekilli silikon makiýa Mat mat sorujy kubogy çotga arassalaýjy gap

  makiýaup çotgasy arassalaýjy pad / kosmetiki çotga arassalaýjy pad

  Ölçegi : 150 * 110 * 20mm
  Agramy : 48g
  Ciucci, esas, gizleýji ýa-da basylan poroşok ýaly ýüz çotgalaryny hepdede bir gezek arassalamalydygyny aýdýar.“Dürli kölegeler üçin göz çotgalary ýa-da çotgalar ulanylyş arasynda arassalanmalydyr.“
  Kuçi düşündirýär: "Çotgalaryňyzy arassalaň we çotgalaryňyzy ýuwuň".Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, ony her hepde arassalamaly we her aý ýumşak sabyn ýa-da ýüz arassalaýjy bilen ýuwmaly.
 • Silikon makiýa Beauty gözellik gurallary Çilek görnüşli çotga arassalaýjy gap

  Silikon makiýa Beauty gözellik gurallary Çilek görnüşli çotga arassalaýjy gap

  makiýaup çotgasy arassalaýjy gural paneli

  Ölçegi : 147 * 106 * 2mm
  Agramy : 40g

  Softumşak we ekologiýa taýdan arassa silikon

  Sorujy käsäniň dizaýny, aýna, taýak, güýçli adsorbsion güýji bilen sorulyp bilner

  Tekstirlenen ýer, çuňňur arassalamak

  Täze we owadan görnüş

 • Gözellik gurallary Silikon makiýaup jamy kosmetiki arassalaýjy garpyz çotgasy arassalaýjy gap

  Gözellik gurallary Silikon makiýaup jamy kosmetiki arassalaýjy garpyz çotgasy arassalaýjy gap

  makiýaup çotgasy arassalaýjy pad / kosmetiki çotga arassalaýjy pad

  Ölçegi : 150 * 72 * 20mm
  Agramy : 33g

  Silikon material, ýumşak we çydamly

  Birnäçe nagyş dizaýny

  Zerur bolanda dürli arassalaýyş güýjüne görä saýlaň

  El çyzgysynyň ululygy, amatly el duýgusy

  Taze we owadan görnüşi götermek aňsat

 • Kirpikleri arassalamak Kirpikleri burun silikon makiýaup çotgasy arassalaýjy

  Kirpikleri arassalamak Kirpikleri burun silikon makiýaup çotgasy arassalaýjy

  makiýaup çotgasy arassalaýjy / makiýaup çotgasy arassalaýjy pad

   

   

  Ölçegi : 100 * 165 * 45mm
  Agramy : 82g

  Softumşak silikon, gabyklara zyýan bermeýär

  Uly göwrümli kiçi beden

  Sorujy käsäniň dizaýny, durnukly ýerleşdirilmegi

  Kiçijik we uly çotgalar üçin köp sanly nagyşlar

  Arassa meýdany saýlamak üçin çotganyň ululygyna görä bölek dizaýny

 • Makiýa Tools gurallary Spatula goýujy silikon maska ​​jamy bilen ýüzüň garyndysyny düzýär

  Makiýa Tools gurallary Spatula goýujy silikon maska ​​jamy bilen ýüzüň garyndysyny düzýär

  ýüz maskasy garyşyk jam / ýüz maska ​​jamy

  Ölçegi : 104 * 45 * 65mm
  Agramy : 48g

  El degirmek üçin ýumşak silikon

  Zäherli we yssyz, howpsuz we sagdyn

  Aşagyndaky süýşmäge garşy dizaýn Uly diametri çuň aşagy, girmek aňsat we arassalamak aňsat

 • Çüýşe barmaklary düzýän esasy sungat guraly Silikon dyrnagy polýak eýesi

  Çüýşe barmaklary düzýän esasy sungat guraly Silikon dyrnagy polýak eýesi

  dyrnak lak kosmetiki saklaýjy / dyrnak çüýşesi çüýşe saklaýjy sumka

  Ölçegi: 5.2 * 5.2 * 5.2 sm

  Agramy: 30g

  Softumşak silikon material, Ulanmak aňsat, ykjam we göçme

  Dürli çüýşe görnüşlerine laýyk gelýän gül şekilli rozetka dizaýny

   

12Indiki>>> Sahypa 1/2