sahypa_banner

önüm

 • Erkek aýal çaga üçin ýokary hilli saç massaj çotgasy ýüz ýuwujy çotga

  Erkek aýal çaga üçin ýokary hilli saç massaj çotgasy ýüz ýuwujy çotga

  çuňňur arassalaýjy ýuwujy çotga / silikon sonik ýüz ýuwujy çotga

  Ölçegi : 22 * ​​104mm / 65 * 60mm
  Agramy : 12g / 9g
  Derini bejermekde hakyky täzelik, ýüzi arassalaýjy çotga gözellik dünýäsini ýeňdi.That'söne bu geň zat däl, sebäbi bu çotgalar bilmän bilýän deriňizdäki makiýaupy, hapany we hapalary aýyrýar.Çuňňur arassa, ýüz çotgasy gerek bolsa, eliňiziň edip bilmeýän zadyny ediň - ölen derini aýyrmak üçin siňdirýär we size täze, janlandyrylan reňk berýär.
 • Gyzgyn ýumşak arassalaýjy çotgalar aceüz ýuwujy massa Clean arassalaýjy, silikon ýüz çotgasy

  Gyzgyn ýumşak arassalaýjy çotgalar aceüz ýuwujy massa Clean arassalaýjy, silikon ýüz çotgasy

  ýüz arassalaýjy çotga / ýüz çotgasy arassalaýjy

  Ölçegi : 65 * 60mm
  Agramy : 9g
  Arassalaýjy çotga gözenekleri çuň arassalamak we deridäki artykmaç hapalary düýpli aýyrmak ukyby bilen tanalýar, ýöne olar diňe aýallar üçin peýdaly däl.Erkekler bu gurallaryň gözeneklerinden peýdalanýarlar.Erkekler üçin iň oňat ýüz arassalaýjy çotga, ýagly deride emele gelen artykmaç sebumdan günüň dowamynda gün şöhlesi we gijeki krem ​​ýaly goýýan önümlerimiziň galyndysyna çenli hemme zady aýyrmaga kömek edýär.
 • Iki kelleli önüm ýumşak ýüz ýuwujy arassalaýjy silikon ýüz maska ​​çotgasy

  Iki kelleli önüm ýumşak ýüz ýuwujy arassalaýjy silikon ýüz maska ​​çotgasy

  ýüz maskasy çotgasy

  Ölçegi : 16.8mm
  Agramy : 29g

  Skin Derini arassalaýan massaagey çuňňur arassalamak, täze silikon “iki-bir” ýüz ýuwujy çotga

  ● Silikon materialy, ýumşak we çydamly, aňsat deformasiýa däl

  ● Silikon ýüz ýuwujy çotga, köpüklemek we çalt arassalamak

  Ic Silikon maska ​​taýagy, maskany süpürmek aňsat

  ● Inçe ýumşak gabyklar, çuňňur arassalanan gara kelleler, siňdirmäge kömek edýär

  Derini bejermekde hakyky täzelik, arassalaýjy çotga gözellik dünýäsini ýeňdi.That'söne bu geň zat däl, sebäbi bu çotgalar bilmän bilýän deriňizdäki makiýaupy, hapany we hapalary aýyrýar.Çuňňur arassa, arassalaýjy çotgalar gerek bolsa, eliňiziň edip bilmeýän zadyny ediň - ölen derini aýyrmak üçin siňdirýär we size täze, janlandyrylan reňk berýär.
  Näme üçin silikon ideg önümlerini we şahsy enjamlary beýleki materiallardan has gowy görýärsiňiz?Köp ýagdaýlarda önümiň silikon görnüşi plastmassadan has gymmat bolup biler.Elbetde, bu käbir sarp edijileri şübhelenýär.Emma silikonyň artykmaçlyklary bu kemçilikden has ýokarydyr.
  Gözellik pudagy boýunça hünärmen Ben Segarranyň pikiriçe, silikon beýleki materiallara garanyňda derä (we aşaky deri) has arassaçylyk edýär.
 • Faceüz arassalaýjy ýüz çotgasy pişik silikon çotgasy arassalaýjy

  Faceüz arassalaýjy ýüz çotgasy pişik silikon çotgasy arassalaýjy

  • Çeýe silikon, gabyklara zyýan ýok
  • Birnäçe nagyş, çuňňur arassalamak
  • Sorujy käsäniň dizaýny, has berk adsorbsiýa
  • Dürli arassalaýyş meselelerine laýyk gelýän jikme-jik tapawut
  • Dürli reňk wariantlary