sahypa_banner

önüm

       Silikon çaga kitaby

   Çaganyň agzyny süpürmek üçin köplenç bibli käbir eneleri görüň, çaga köplenç tüýkülikden çykýan tüýkülikden çykmaz we çaga tötänleýin agzyna bib iýer.Bu jikme-jiklikler bize muny aýdýarInjilbakteriýalary köpeltmek aňsat önümdir.Silikon çaga kitabyzerurdyr.

Çagalaryň ulanmagy gowysilikon iýmit toplumy, ýöne gowy çaga iýmitleniş toplumyny saýlamaly.Keramiki, plastmassa, apparat gap-gaçlary, silikon gap-gaçlar we temperatura sazlaşygy bilen baglanyşykly silikon gap-gaçlar, iýmitiň yssy ýa-da sowukdygyna garamazdan, iýmitiň temperaturasyny gorap biler, azyk temperaturasynyň üýtgemegini we ýitmegini azaldyp biler. silikon jam ýa-da iýmit tabagy asyl temperaturany saklap biler, ulanylanda çaga degişli temperatura geçmez.Silikon materialyň özi, beýleki materiallardan tapawutly aýratynlyga eýedir, şonuň üçin öndürilen önümler ajaýyp täsir eder.Mysal üçin, ýokary temperatura bişirilenden soň, sessiz çagalaryň saçak gaplary zyýanly maddalary öndürmez.Stol gap-gaçlaryny bukup, ýumup we öwrüp bolýar, jübüsinde ýer tutmaýar, ýagy hem siňdirmeýär.Özi-de arassalaýjy effekt bar, uzak wagtlap saklanylýandygy sebäpli galyndy we hil taýdan üýtgemez.

 
 • Iýmit derejesi Softumşak özleşdirilen çaga iýmitlendirmek silikon arassalaýjy

  Iýmit derejesi Softumşak özleşdirilen çaga iýmitlendirmek silikon arassalaýjy

  silikon rahatlaýjy / çaga silikon rahatlaýjy

  • ÇAGANYF HOWPSUZLYGY BIZI PR Ö PRÜNI ALMAK - Önüm howpsuzlygyna bolan ygrarlylygymyz, çaga miwe iýmitlendiriji rahatlaýjynyň, BPA Mugt, Lateks Mugt, Leas Free, ABŞ-da tassyklanan we Wordl-iň ýolbaşçysy tarapyndan tassyklanan iň ýokary iýmit derejeli silikondan öndürilmegini üpjün edýär. ys ýok, şonuň üçin çaga gaty iýmit bilen tanyşdyryp başlaýar.

   

  • UNIQUE DIZAYN - Bu bäbek miwelerini emdirýänler, iýmit bölekleriniň ýeterlik derejede kesilmezligi sebäpli çagaňyza bogulmak howpy bolmazdan täze iýmitleri aňsatlyk bilen hödürleýär we şol bir wagtyň özünde diş etini ýeňilleşdirip, çagalara ýeňilleşdirýär!Çagaňyz çişip başlanda gaty iýmit hödürläp başlamagyň ygtybarly usulydyr.

   

  • MULTIFUNCTION DIZAYN - Çaga täze iýmitlendiriji hem rahatlandyryjy miwe saklaýjy, hem oýnawaç oýnawaçdyr, bu rahatlaýjy miwe eýeleri täze ýa-da doňdurylan miweleri, gök önümleri, buz çiplerini, ene süýdüni we hatda dermanlary saklamak üçin ulanylyp bilner!Çagaňyzyň agyrýan diş etini ýeňilleşdirýär we şol bir wagtyň özünde agzyň myşsasyny ösdürmäge kömek edýär, bu çaga miwelerini emdirýänler hökman bolmaly!

   

  • Arassalamak we saklamak aňsat - arassaçylyk we howpsuzlyk iň möhüm meseledir.Täze iýmit iýmitlendirijimiziň aýryp bolmaýan bölekleri ýok we ýuwmak we arassalamak maksady bilen doly sökülip bilner, Iýmit derejesindäki silikon tegmile çydamly we şuňa meňzeş torba önümleri ýaly tegmiller bolmaz.Has köp ýer tygşytlap bilýän ýeňil agramly we kiçi göwrümli iýmit dizaýny.
 • Çagalar üçin silikon arassalaýjy üçin ýumşak dizaýn

  Çagalar üçin silikon arassalaýjy üçin ýumşak dizaýn

  çaga saklaýjy silikon çaýkamak üçin çaga silikon rahatlaýjy / rahatlandyryjy klip

  Çaga üçin ähli silikon iýmit we miwe iýmitlendiriji Pacifier toplumy bilen tanyşdyrmak!Kiçijikiňize gaty jisimleri howpsuz tanatmagyň iň amatly usuly.Çaga rahatlandyryjy toplumymyz 100% Premium Food-Grade silikondan ýasaldy, şonuň üçin çagaňyzyň iýýän zatlarynyň iň ýokary hilli bolandygyna ynanyp bilersiňiz.Boýamak töwekgelçiligini aradan aýyrmaga kömek edýär we näzik dişlerini goramak bilen öz-özüňi iýmitlendirmegi höweslendirýär.Mundan başga-da, yssyz, zäherli däl, BPA we Phthalate mugt.Ene-atanyň amatlylygy üçin, iýmitlendiriji çalt we aňsat arassalanmak üçin gap-gaç ýuwýan maşyna girip biler.Saglygy goraýan ene-atalaryň hemmesi üçin hökmany zat.

 • Lomaý ýumşak iýmit derejesi ýöriteleşdirilen Bpa mugt arassalaýjylar Çaga silikon arassalaýjy

  Lomaý ýumşak iýmit derejesi ýöriteleşdirilen Bpa mugt arassalaýjylar Çaga silikon arassalaýjy

  Çagam üçin haýsy rahatlandyryjy saýlaýaryn?

  Çagaňyz dünýä ineninden bäri tebigy emdiriş refleksine eýe.Bu, käbir çagalaryň iýmitleriň arasynda emdirmek islegini döredip biler.Arkaýynlaşdyryjy diňe bir rahatlyk bermän, eje bilen kakama biraz dynç berýär.Elýeterli rahatlaýjy enjamlaryň köpüsi, çagaňyz üçin iň oňat göwni saýlamagy aňsatlaşdyrmaýar.Bazardaky dürli görnüşler we materiallar barada birneme has giňişleýin düşündirip, size el bermek isleýäris!

  Çagaňyz karar berdi

  Çagaňyz üçin rahatlandyryjy satyn almak isleýän bolsaňyz, howlukmaň we şol bir wagtyň özünde 10 sanysyny alyň.Çüýşe çüýşeleriniň, hakyky emzigiň we rahatlaýjynyň arasyndaky tapawut gaty uludyr.Çagaňyz hemişe rahatlandyryjy bilen öwrenişmeli bolar we ýakyn wagtda haýsy görnüşi ýa-da materialy halaýandygyny bilersiňiz.

 • Bpa Mugt bäbekler Çeýnemek üçin emdirýän emeli tekiz çaga silikon arassalaýjy

  Bpa Mugt bäbekler Çeýnemek üçin emdirýän emeli tekiz çaga silikon arassalaýjy

  • Biziň iň ýeňil rahatlandyryjymyz: Ultra-Light silikon rahatlaýjymyz, çaganyň agzyna has uzak wagtlap goýulmak üçin ýeterlik derejede ýeňil, şonuň üçin ony birnäçe minutda çalyşmagyň zerurlygy ýok
  • Simmetrik dizaýn: “Ultra-Light” rahatlandyryjyda simmetrik silikon emzigi bar we “ýalňyş” tarapy ýok, elmydama çaganyň agzyna dogry ýerleşdiriler
  • Kabul edilmegi kepillendirilýär: Çagalaryň 97,5% -i tarapyndan kabul edilen, 100% lukmançylyk derejeli, BPA-dan erkin silikon emzigi, çaga üçin tanyş duýgy üçin ýüpek ýumşak we deri ýaly duýgy we dokumasy bilen çeýe.
  • Çaganyň derisine hoşniýetlilik: Egrilen galkan çaganyň burny bilen eňeginiň arasynda amatly ýerleşmegi üpjün edýär we uly deşikler goşmaça howa akymyny üpjün edýär we deriniň gyjyndyrylmagynyň öňüni almak üçin çyglylygyň döremeginiň öňüni alýar.
  • Tozsyz we arassalamak aňsat: Arassaçylyk, anti-statik häsiýetler tozanyň döremeginiň öňüni alýar we bir bölek dizaýny hakykatdanam arassalamak aňsat - gap-gaç ýuwýan maşyn
 • Täze Bpa mugt çaga silikon saçak gap-gaçlaryny iýmitlendirmek üçin jam

  Täze Bpa mugt çaga silikon saçak gap-gaçlaryny iýmitlendirmek üçin jam

  çaga saçak gaplary / lomaý çaga iýmit toplumy

  Käse: 145g 11,8 * 5 sm

  SNHQUA çaga çüýşeleri, ýokary hilli silikondan ýasalan öý üçin ekologiýa taýdan arassa aşhana önümlerini öndürmek üçin niýetlenendir.

  Biziň wezipämiz, öýlerimizde plastmassany ulanmagy azaltmak we aşhanalarymyzda her gün ulanýan materiallarymyzyň öýlerimiziň saglygyna nähili täsir edýändigini müşderilere aýtmak.Maşgalalara sagdyn karar bermegi aňsatlaşdyrmak isleýäris we Earther bilen hyzmatdaşlygymyzyň 1% -i arkaly, her satyn almanyň planetamyz üçin möhümdigini bilseňiz begenersiňiz.

 • Bpa Mugt ekologiýa taýdan arassa çemçe Bib Reňkli siňdiriş ýakymly aýy şekilli silikon çaga iýmitlendiriş jamy

  Bpa Mugt ekologiýa taýdan arassa çemçe Bib Reňkli siňdiriş ýakymly aýy şekilli silikon çaga iýmitlendiriş jamy

  çaga iýmitlendiriji jam / çaga saçak gaplary

  Käse: 155.2g 12.5 * 11,7 * 4,6 sm

  Çemçe: 25.4g 13,8 * 3,4 sm

  Çagalara dogry saçak terbiýesini öwretmek öýde başlaýar, şonuň üçin esasy jogapkärçilik ene-atalar, hossarlar ýa-da terbiýeçilerdir.Dogry gap-gaçlary bilmek gowy başlangyç, ýöne çagalaryň özbaşdak nädip iýmelidigini bilmek has möhümdir.Gurallaryň ýa-da gap-gaçlaryň nähili işleýändigini bilmek söweşiň diňe ýarysydygy bilen ylalaşarlar, sebäbi çagalar belli bir wagtdan soň özlerini eklemegi öwrenmeli.Çaganyň ýa-da çaganyň öz-özüni iýmitlendirmegine rugsat bermek bilen, olaryň ýaş wagtynda-da özbaşdak karar bermek ukybyna göz ýetirýärsiňiz.Diňe iýmit, bolýar, ýöne bu hereket çaganyň ösmegi üçin peýdaly, sebäbi el bilen gözüň utgaşdyrylmagyny, eliň we barmagyň güýjüni we hereketlendirijilik ukyplaryny ösdürmäge kömek edýär.Köplenç bu hakykat, ýöne käbir bäbekleriň henizem çemçe bilen iýmitlenýän bolsa, öz-özüňi dolandyrmagy öwrenmekde kynçylyk çekýändigi syn edildi.

 • Gyzgyn satuw Arassa ýumşak Bib toplumy Çaga üçin suw geçirmeýän iýmitlenýän silikon bibleri tutuň

  Gyzgyn satuw Arassa ýumşak Bib toplumy Çaga üçin suw geçirmeýän iýmitlenýän silikon bibleri tutuň

  ýuwulýan çaga iýmitlenýän bib

  Ölçegi : 270 * 226mm
  Agramy : 72g

  Iýmek üçin uly agz hapalardan gorkmaýar, ähli jübüler (stol meselesi bilen hoşlaşyň, çaga has arassaçylyk iýýär)

  ● Silikon çeýnelýän, howpsuz we tagamsyz (berk saýlanan silikon materialy, BPA-dan ýüz öwüriň, howpsuz we tagamsyz nahar goýup biler)

  ● Softumşak we şekilli jübüler Şeýle aňsat (jübüleriň göwresi ýumşak, çaganyň bedenine laýyk egri, jübüsini ýerine ýetirmek aňsat, çaga eşikleriniň hapalanmazlygy üçin)

  ● Suw, ýag we tegmile çydamly (täze, bir bölek galyplaýyş prosesi ýaly arassa süpüriň, hiç bir tegmilden gorkmaň, täze ýaly arassa bolup biler)

  ● Ylmy kalibr (iýmitiň daşardan düşmezligini üpjün etmek, kalibrini we çuňlugyny ýokarlandyrmak)

 • Çagalar nahar gap-gaçlary üçin tabaklar Çagalar Çaga bölünen kremnini sorujy çaga saçaklary toplumy

  Çagalar nahar gap-gaçlary üçin tabaklar Çagalar Çaga bölünen kremnini sorujy çaga saçaklary toplumy

  çaga iýmit tabagy / çaga saçak toplumy

  iýmitlendiriji düşek: 139g 36.2 * 26,4 sm

  çaga tabagy: 329g 20.3 * 18.5 * 2,6 sm

  jam: 155.2g

  Agşamlyk wagty içgysgynç bolmaly diýýär kim?Çaganyň sagdyn iýmitleniş endiklerini ösdürip, amatly tutawaçlar bilen iýmitlenmek endiklerini güýçlendirip biler ýaly, bu gap-gaçlary we nahar önümlerini amatly saklaň. Tabak birnäçe naharhana bölünýär, silikon plitalary iň oňat nahar iýýänler üçin ajaýyp.Ygtybarly silikon material, ene we kakam özlerini has rahat duýsunlar.Aç çagaňyzy kanagatlandyrjakdygyna ynanýan çagalarymyzyň nahar önümlerini gözden geçiriň.Işdäňiz rahat!

 • Çaga iýmitleniş toplumy Çagalar silikony Çaga saçak gaplary Çagalar nahar gaplary

  Çaga iýmitleniş toplumy Çagalar silikony Çaga saçak gaplary Çagalar nahar gaplary

  çaga gap-gaçlary toplumy / çaga plastinka silikon

  Ölçegi : 270 * 230 * 30mm
  Agramy : 285g

  ● Plastinkaaýralykda hemme ýerde iýmit, arassa we arassaçylyk nahar gurşawy
  ● Çaga özbaşdak iýýär, taýynmy?
  Waste Galyndylaryň ýerine ýetirilişini ýok etmek üçin has çuň we has giň plastinka dizaýny (has çuňňur tabak, iýmitiň dökülmegini has az azaltmak, şasside taşlanan iýmit, çaganyň nahar ýitirmezlik endigini ösdürmek üçin çagalykdan täzeden girip bilersiňiz)

 • Lomaý iýmit derejesi Çaga üçin suw geçirmeýän silikon bibleri

  Lomaý iýmit derejesi Çaga üçin suw geçirmeýän silikon bibleri

  silikon iýmitlendiriji bib

  Eat Iýmek üçin uly agz hapa, ähli jübülerden gorkmaýar (stol meselesi bilen hoşlaşyň, çaga has arassaçylyk iýýär)

  ● Silikon çeýnelýän, howpsuz we tagamsyz (berk saýlanan silikon materialy, BPA-dan ýüz öwüriň, howpsuz we tagamsyz nahar goýup biler)

  ● Softumşak we şekilli jübüler Şeýle aňsat (jübüleriň göwresi ýumşak, çaganyň bedenine laýyk egri, jübüsini ýerine ýetirmek aňsat, çaga eşikleriniň hapalanmazlygy üçin)

  ● Suw, ýag we tegmile çydamly (täze, bir bölek galyplaýyş prosesi ýaly arassa süpüriň, hiç bir tegmilden gorkmaň, täze ýaly arassa bolup biler)

 • Çaga üçin ýörite suw geçirmeýän ýumşak silikon bibleri

  Çaga üçin ýörite suw geçirmeýän ýumşak silikon bibleri

  çaga / çaga iýmek üçin silikon bibleri

  Ölçegi : 300 * 190mm
  Agramy : 90g

  Iýmek üçin uly agz hapalardan gorkmaýar, ähli jübüler (stol meselesi bilen hoşlaşyň, çaga has arassaçylyk iýýär)

  ● Silikon çeýnelýän, howpsuz we tagamsyz (berk saýlanan silikon materialy, BPA-dan ýüz öwüriň, howpsuz we tagamsyz nahar goýup biler)

  ● Softumşak we şekilli jübüler Şeýle aňsat (jübüleriň göwresi ýumşak, çaganyň bedenine laýyk egri, jübüsini ýerine ýetirmek aňsat, çaga eşikleriniň hapalanmazlygy üçin)

  ● Suw, ýag we menek çydamly (täze, bir bölek galyplaýyş prosesi ýaly arassa süpüriň, hiç bir tegmilden gorkmaň, önüm öndürip bilersiňiz Jikme-jiklikleri täze ýaly arassalap biler)

  ● Ylmy kalibr (iýmitiň daşardan düşmezligini üpjün etmek, kalibrini we çuňlugyny ýokarlandyrmak)

 • Gyzgyn satuw tüwi jamy sowgat Silikon çagalaryň iýmit saçagy toplumy

  Gyzgyn satuw tüwi jamy sowgat Silikon çagalaryň iýmit saçagy toplumy

  çaga silikon saçak gaplary çemçe / silikon çaga plastinka çaga tabaklary çaga iýmitlendirýär

  Ölçegi : 270 * 220 * 20mm
  Agramy : 135g
  Ene-atalaryň köpüsi çagalary üçin çüýşeleri, gap-gaçlary we gap-gaçlary satyn alanda BPA-dan başga ýazgylary gözlemegi bilýärler.
  Sometimesöne käwagt BPA-dan erkin plastmassalarda allergiýa, demgysma, endokrin bozulmalary, ösüş problemalary we rak ýaly keseller bilen baglanyşykly ftalatlar we winil ýa-da PVC ýaly beýleki zyýanly himiki maddalar bolup biler.
  Tabaklar, tabaklar, käseler we gap-gaçlar ýaly zatlar çaga iýmitleri bilen gönüden-göni gatnaşyga girýändigi sebäpli, ýasalan materiallara seresap bolmak zyýany ýok.