page_banner

önüm

Çaganyň tegelek goşmaça iýmit tabagy

Gysga düşündiriş:

Places Aýry-aýry tabaklary we plasematlary, hemme ýerde iýmit, arassa we arassaçylyk nahar gurşawy

● Çaga özbaşdak iýýär, taýynmy (hemme ýerde iýmek üçin jamy iýmitlendirmeli, jam döküldi)

Waste Galyndylaryň ýerine ýetirilişini ýok etmek üçin has çuňňur we has giň plastinka dizaýny (has çuňňur tabak, iýmitiň dökülmegini has az azaltmak, şasside düşen iýmit, çaganyň iýmitleniş endiklerini ýitirmek üçin çagalykdan täzeden girip bilersiňiz)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Otag otagy Aşhana
Dizaýn stili Döwrebap
Reňk Omörite
Nahar önümleriniň görnüşi Çagalar üçin silikon plitalar
Önümçilik Çagalar üçin silikon plitalar
Material Silikon
Ulanylyşy Çagalar üçin silikon plitalar
Reňkler Custöriteleşdirilen reňkler kabul ederliklidir
Gaplamak Reňk gutusy
Önümiň ady Silikon plitalar
OEM / ODM Welcomeörite garşy alnan
Funksiýa Çaga iýmitlendirmek
Tölegiň şerti Ibermezden ozal 100% TT

Önüm aýratynlyklary

Places Aýry-aýry tabaklary we plasematlary, hemme ýerde iýmit, arassa we arassaçylyk nahar gurşawy

● Çaga özbaşdak iýýär, taýynmy (hemme ýerde iýmek üçin jamy iýmitlendirmeli, jam döküldi)

Waste Galyndylaryň ýerine ýetirilişini ýok etmek üçin has çuňňur we has giň plastinka dizaýny (has çuňňur tabak, iýmitiň dökülmegini has az azaltmak, şasside düşen iýmit, çaganyň iýmitleniş endiklerini ýitirmek üçin çagalykdan täzeden girip bilersiňiz)

Önümiň beýany

1. Çydamlylyk Çydamly: ulanmak üçin ýumşak we çydamly, dokumasy tekiz, Silikon galyplary -4 + + 428 temperature temperaturada ulanylyp bilner. Çuň we oýulan tarap, çagalara iýmitlenmäge aňsat, öz-özüne peýdaly - iýmitlendirmek we berklik materialy, uzak wagtlap ulanylyp bilner.

2. Super sorujy: Güýçli adsorbsiýa bilen esas süýşmegiň öňüni alýar. Howanyň öňüni almak üçin aşaky, uly meýdanda integral siňdiriş dizaýny.Tabagy dökmek barada alada etmegiň zerurlygy ýok. Bulaşyklygy arassalamak üçin wagt tygşytlamak.Çagalara özlerini iýmitlendirmegi öwrenmäge kömek ediň.

3. Sagdyn material: Iýmit derejeli silikondan ýasalan.Çagalar üçin has ygtybarly we sagdyn. El ýa-da maşyn bilen ýuwmak aňsat. Ösüşe çydamly dizaýn, ulanmaga çydamly. Daşky gurşawy goramak.

4. Öz-özüňi iýmitlendirmek üçin ajaýyp: ýakymly dinozawr dizaýny, çagalaryňyzy iýmäge begendirýär. Tabakda 3 bölek bar, alma dizaýny, çagalara özbaşdak iýmitlenmegi öwredýär, bu bolsa çagalara düşünmek tälimini ösdürmäge kömek edýär.Çemçe we çeňňek çaga elleri üçin ajaýyp bolup, çagalara nahar önümlerini ulanmagy öwrenip, el-gözüň utgaşdyrylmagyny ýa-da çeýeligini ösdürmäge kömek edýär.

5. Arassalamak we götermek aňsat: Çaga plastinkasyny arassalamak gaty aňsat we täze saklamak üçin holodilnikde goýup biler we ýylylygy gyzdyryp biler. Iýmit taýýarlamak üçin wagt tygşytlaň. Silikon ýeňil agramly, ykjam, aňsat az ýer bilen çykmak, daşarda, syýahatda ýa-da gezelençde gaty amatly

2121

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň