sahypa_banner

önüm

silikon çökýän kofe käsesi


Silisiýa jel önümleriniň gündelik durmuşda ulanylmagy: 
Silikon önümleri adam bedeni üçin zyýansyz, buglara çydamly, zäherli däl, ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa we örän amaly.Silikon öý önümleri:Silikon çöküp bilýän kofe käsesi, silikon ýylylyga çydamly plasematlar wesilikonkabel baglanyşyklary,silikon syýahat çüýşesi, bukulyp bilnersilikon sypal.

3C silikon önümleri: jübi telefonynyň silikon örtügi, tekiz silikon gorag örtügi.Silikon ene we çaga önümleri: Silikon bukulýan kofe süzgüji, Silikon çaga çüýşeleri, Silikon käseleri, Silikon çüýşesi we suwuk silikonly beýleki öý önümleri. Silikon köp pudaklarda ulanylýan giň gerimli sintetik materialdyr.Silikon gündelik durmuşymyzda ulanýan önümlerimizde, sürýän awtoulaglarymyzdan, iýmit taýýarlaýyş we saklaýyş önümlerinden, çaga çüýşelerinden we rahatlandyryjy enjamlardan, diş we beýleki şahsy arassaçylyk önümlerinden tapylyp bilner.Silikon, şeýle hem dem alyş maskalary, IV we beýleki möhüm lukmançylyk we saglygy goraýyş enjamlary ýaly ömrümizi halas edip biljek önümlerde giňden ulanylýar.

 

 • Ekologiýa taýdan arassa eplenýän damja silikonly bukulýan kofe süzgüçiniň üstüne gaýtadan ulanylýar

  Ekologiýa taýdan arassa eplenýän damja silikonly bukulýan kofe süzgüçiniň üstüne gaýtadan ulanylýar

  bukulýan kofe süzgüji

  Ölçegi : 113 * 80mm
  Agramy : 98.5g

  ● Kubok agzy, ownuk akylly dizaýn, tekiz suw, käsäniň agzyna saman goýup bilersiňiz

  ● Kubok gapagy, möhürlenen dizaýn, gapak we käse tersine gabat gelýär, suw syzmaýar

  ● Içki / daşarky diwar, tekiz içki diwar, aýazly daşky diwar, seresaplylyk bilen öndürilen gowy hil

  ● Kubok düýbi, galyňlaşdyrylan käse düýbi, täsirli izolýasiýa we güýzüň öňüni almak

  ● atylylyk izolýasiýa örtügi, garga garşy dizaýn, kellä garşy täsirli, käsäniň göwresi

   

 • Göçme ýakymly kiçijik kiçi halta açar zynjyrly nauşnik pomada saklaýan gapjyk silikon teňňe gapjygy

  Göçme ýakymly kiçijik kiçi halta açar zynjyrly nauşnik pomada saklaýan gapjyk silikon teňňe gapjygy

  Mini silikon teňňe gapjyk / teňňe gapjyk silikon

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;

  2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;

  3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;

  4. Easyeňil arassalamak: silikon önümleri dikeldilenden soň arassa, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner;

  5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawoda taýýar önüm iberilmegine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi;

  6. Çydamly, uzak we uzak ömür;

  7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly howpsuz;

  8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

 • Hajathana üçin silikon syýahat çüýşesi üçin syzdyryjy subutnama ölçegli konteýner çüýşelerini düzüň

  Hajathana üçin silikon syýahat çüýşesi üçin syzdyryjy subutnama ölçegli konteýner çüýşelerini düzüň

  Iş ýa-da syýahat üçin göterip boljak hajathana çüýşeleri.

   

  • Iýmit derejeli howpsuzlyk silikony, işlemek aňsat
  • Eliňi rahat duýmak
  • Döwülmeýär, syzmaýar
  • Giň agzyň dizaýny, doldurmak aňsat

  Ölçegi: 130 x 60 x 35mm

  Agramy: 40g

  Frequygy-ýygydan syýahata gidýän bolsaňyz ýa-da syýahat etmegi meýilleşdirýän bolsaňyz we myhmanhanada, gezelençde we ş.m. hajathana enjamlaryny ulanmagy halamaýan bolsaňyz.Bu syýahat çüýşesi toplumy siziň üçin ajaýyp.Syýahat tejribäňizi gowulaşdyrar, hajathanaňyzy nädip alyp barmalydygyňyz barada alada etme.

  Kruizde, iş saparynda ýa-da bir gije dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen bile bolsaňyz, nirä barsaňyzam şampun, kondisioner, losýon, agz ýuwmak we ýüz ýuwmak alyp bilersiňiz.

  Şeýle hem, her çüýşäniň dürli reňkleri bilen peýdaly boldy.Indi ýagdaý, losyon, şampun we beden ýuwmagyň arasyndaky tapawudy aýdyp bilersiňiz.

  1111

   

 • Silikon biodegrirlenip bilinýän saman çagalary, kofe aýna kubogyny içýärler

  Silikon biodegrirlenip bilinýän saman çagalary, kofe aýna kubogyny içýärler

  Biodegrirlenip bilinýän sypal içmek
  Ölçegi : 180 * 10 * 7mm (diametri 10mm , içki diametri 7mm))
  Agramy : 10g

  Klapan portunyň dizaýny, süýşmek we ýapyşmak aňsat däl
  Galyň dizaýn, çeýe Q bomba
  Temperatura garşylygy -20-200 ℃ bo gaýnadyş, bug, dezinfeksiýa şkafy we beýleki usullar bilen sterilizasiýa edilip bilner.
  Ujy burunsyz tegelek, gyralary we burçlary tekiz

  Diňe Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň her gün 500 million sypal zyňýandygyny bilýärsiňizmi?Planeter togalagymyza müňlerçe tonna hapa we hapalanma goşýar.

  Plastiki sypallary ulanmagy bes ediň we häzirki wagtda gaýtadan ulanylýan silikon sypallary bilen çalşyp daşky gurşawymyzy goramaga başlaň!

 • Reňkli gaýtadan ulanylýan silikon öwrümli aşhana gurallary Silikon sim kabel baglanyşyklary

  Reňkli gaýtadan ulanylýan silikon öwrümli aşhana gurallary Silikon sim kabel baglanyşyklary

  Silikon sim baglanyşyklary, köp reňkli görnüşler
  Çydamly we ekologiýa taýdan arassa, çeýe we gaýtadan ulanylýar
  Iýmit derejeli silikon, daşky gurşaw saglygy, ys ýok
  Konkaw we konweks düwün dizaýny, berk gulplamak, ýykylmagynyň öňüni alýar
  Çeýe egilmek, ýumşak we elastik, deformasiýa aňsat däl

  Ölçegi: 216mm

  Agramy: 8g

  O1CN01maYN1j2H0od77txqM _ !! 2214379379089-0-cib

 • Colorörite reňkli nahar saçagy Mats Plasematlar tekiz demir üçin silikon ýylylyga çydamly mat

  Colorörite reňkli nahar saçagy Mats Plasematlar tekiz demir üçin silikon ýylylyga çydamly mat

  tekiz demir üçin silikon ýylylyga çydamly mat

  Ölçegi : 205 * 108 * 115mm
  Agramy : 150g

  Silikon material, näzik we ýumşak
  Egilmek deformasiýa däl, galyň we çydamly, iş stolunyň has gowy goragy
  Suw tolkunyň nagşy, süýşmäge garşy täsirli
  Temperatura garşylyk aralygy -40 ~ 230 range
  Arassalamak üçin has amatly bir bölek dizaýn

  333

 • Printörite çap edilen logotip

  Printörite çap edilen logotip

  gaýtadan ulanylýan syýahat krujkalary ýykylýan silikon kofe käseleri adaty

  Ölçegi : 87 * 70mm
  Agramy : 74g

  ● Kubok agzy, ownuk akylly dizaýn, tekiz suw, käsäniň agzyna saman goýup bilersiňiz
  ● Kubok gapagy, möhürlenen dizaýn, gapak we käse tersine gabat gelýär, suw syzmaýar
  ● Içki / daşarky diwar, tekiz içki diwar, aýazly daşky diwar, seresaplylyk bilen öndürilen gowy hil
  ● Kubok düýbi, galyňlaşdyrylan käse düýbi, täsirli izolýasiýa we güýzüň öňüni almak
  ● atylylyk izolýasiýa örtügi, garga garşy dizaýn, kellä garşy täsirli, käsäniň göwresi

  未 标题 -111111

 • Kemping Içip bolýan çaý suwy, gapaklary bukulýan çöküp bilýän silikon syýahat bukulýan kofe kubogy

  Kemping Içip bolýan çaý suwy, gapaklary bukulýan çöküp bilýän silikon syýahat bukulýan kofe kubogy

  kremniý bukulýan kofe küýzesi çökýän suw çüýşesi bukulýan käse

  Ölçegi : 130 * 75 * 75mm
  Agramy : 130g

  ● Kubok agzy, ownuk akylly dizaýn, tekiz suw, käsäniň agzyna saman goýup bilersiňiz

  ● Kubok gapagy, möhürlenen dizaýn, gapak we käse tersine gabat gelýär, suw syzmaýar

  ● Içki / daşarky diwar, tekiz içki diwar, aýazly daşky diwar, seresaplylyk bilen öndürilen gowy hil

  ● Kubok düýbi, galyňlaşdyrylan käse düýbi, täsirli izolýasiýa we güýzüň öňüni almak

  ● atylylyk izolýasiýa örtügi, garga garşy dizaýn, kellä garşy täsirli, käsäniň göwresi