sahypa_banner

önüm

  • Çagalar üçin alma silikon gaplaýjy oýunjak

    Çagalar üçin alma silikon gaplaýjy oýunjak

    Höwürtge oýnawaçlary, çaga silikon oýunjaklary, armut alma silikony çagalar, çagalar, çagalar, çagalar terbiýe oýunjaklary, höwürtge bloklary, oýunjak oýunjaklary, sowgatlar

     

    Aýratynlyklary:
    Bu moda çaga oýnawaçlaryny ýuwmak we arassalamak aňsat, eliňiz bilen sabynly suw bilen ýuwýarsyňyz ýa-da 3 minut gaýnadyň.
    Bu gaplanan gurluşyk oýnawaçlaryny suw stollary, hammam wagty, howuz, plýa beach we ş.m. ulanyp bilersiňiz.
    Ajaýyp daşky görnüşi we amaly funksiýasy bilen bu çaga terbiýeçilik oýunjaklary, aladalaryňyzy we söýgiňizi görkezip, bäbekler üçin ajaýyp sowgat bolup biler.

    Aýratynlyklary:
    Material: silikon
    Reňk: reňkli
    Ölçegi: takmynan 62 * 62 * 106mm, takmynan 69 * 69 * 83mm
    Bellikler:
    El bilen ölçemek, ululykda azajyk ýalňyşlyklara ýol bermegiňizi haýyş edýäris.
    Dürli ekran displeýleri sebäpli reňk birneme tapawut bolup biler.
    12 ýaşa ýetmediklere ulular ýoldaş bolmaly

  • Silikon çaga oýnawaç oýunjaklary omörite Bpa mugt çaga çeýnäp bilýän birleşdiriji oýunjak

    Silikon çaga oýnawaç oýunjaklary omörite Bpa mugt çaga çeýnäp bilýän birleşdiriji oýunjak

    Sensor çaga oýnawaç oýunjaklary, 1 2 ýaşly çagalar üçin halka oýunjaklary, 7 bölek teeter çaga gyz oglanlara duş sowgatlary, 6-12-18 aý üçin täze doglan çagalar üçin zerur zatlar, bäbekleriň ösüşi Montessori oýunjaklary

    Önümiň ady : Pişik silikon stakasy / aýy silikon stakasy
    Material: 100% silikon
    Haryt: W-007 / W-008
    Ölçegi: 80 * 80 * 160mm / 130 * 100mm
    Agramy: 305g

     

  • Syzdyryjy geçmeýän tekiz ýykylýan derejeli gaýtadan ulanylýan arassa haltalar Silikon iýmit saklaýan halta

    Syzdyryjy geçmeýän tekiz ýykylýan derejeli gaýtadan ulanylýan arassa haltalar Silikon iýmit saklaýan halta

    silikon iýmit saklaýan halta

    Ölçegi: L : 24 * 28cm , M: 17.5 * 23cm , S: 11 * 23cm

    NW / göwrümi: L: 225g / 2000ml , M: 135g / 1000ml , S: 90g / 500ml

    L + M + S = 1set

    Sowadyjyny bahar miweleri we gök önümler bilen üpjün etmek, öý aşpeziniň halaýan güýmenjesi.Möwsümleýin ingredientler tagamlara janly görnüş we tagam goşsa-da, käbir reseptler kelemiň bir kellesini ýa-da tutuş bir bölek-bölek däl.Şol ýerde ammar gaplary, silikon iýmit saklaýan halta we enjamlar girýär.

  • Aşhana köp wezipeli gap-gaçlary arassalamak üçin gap-gaç ýuwmak üçin gubka silikon çotgasy

    Aşhana köp wezipeli gap-gaçlary arassalamak üçin gap-gaç ýuwmak üçin gubka silikon çotgasy

    öý gubkasyny ýuwýan gap-gaç ýuwmak üçin çotga / çotga (Tegelek inçe model)

    Ölçegi : 120 * 110 * 7mm
    Agramy : 13g
    Gap-gaç ýuwmak barada aýdylanda, dogry gurallar ähli zady üýtgedip biler.Her aşhananyň zerur gurallaryndan biri gowy arassalaýjy çotga.Çotgalaryň dürli görnüşleri bar bolsa-da, silikon çotga gap-gaç ýuwmak üçin iň oňat wariantlardan biridir.Bu makalada gap-gaç ýuwmak üçin silikon çotgany ulanmagyň peýdalaryny öwreneris.
  • Köpugurly gap-gaç arassalaýjy gap gubka aşhana silikon çotgasy, gap-gaç ýuwmak üçin

    Köpugurly gap-gaç arassalaýjy gap gubka aşhana silikon çotgasy, gap-gaç ýuwmak üçin

    aşhana gap-gaç gazany arassalaýjy çotga (TegelekEmiş kubogy çotgasy)

    Tegelek: 16 * 12 * 1,2 sm

    Agramy: 48g

    1. Iýmit derejeli silikon material, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.

    2. Çeýe we deformasiýa däl, tüýdükler iki tarapdan intensiw arassalanýar, şonuň üçin gämi duralgasy hiç ýerde bolmaz.

    3. Gaýtalanyp ulanylyp bilner, gap-gaç ýuwmakda, miweleri we gök önümleri ýuwmakda izolýasiýa ellikleri hökmünde hem ulanylyp bilner.

  • Vanna köp funksiýaly elli aşhana arassalaýjy çotga silikon hammam çotgasy

    Vanna köp funksiýaly elli aşhana arassalaýjy çotga silikon hammam çotgasy

    aşhana arassalaýjy çotga / silikon hammam çotgasy

    Gönüburçly: 15.5 * 8 * 1,2 sm

    Agramy: 35g

    Raw Çig mal saýlamak, uzak ömri.Gaty saýlanan silikon, ýumşak we Q-tip, ulanmaga yssyz.

    ● Reňk islege bagly, gap-gaç ýuwýan çotgany özleşdirmek.

    ● Softumşak material.Çeýe, islendik ýyrtyk deformasiýa, poslama garşy we çydamly däl.

    Ine Gowy ussatlyk.Dykyz arassalaýjy gabyklar, güýçli zyýansyzlandyryş, ýumşak gabyklar saçak gaplaryny çyzmak aňsat däl.

    Pikirli dizaýn.Asma, sorujy käseler, ulanylandan soň asylmak, çalt suwarmak aňsat.

  • Grade Wrap sorujy möhür Zip gulpy gaýtadan ulanylýan silikon doňduryjy halta

    Grade Wrap sorujy möhür Zip gulpy gaýtadan ulanylýan silikon doňduryjy halta

    Iýmit saklaýan halta
    Ölçegi : 195 * 198mm / 135 * 198mm
    Agramy : 91g / 64g

    1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;

    2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;

    3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;

    4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem bolup biler

    gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanýar;

    5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawoda çenli

    önüm iberilmegi zäherli we zyýanly maddalary öndürmeýärdi;

    6. Çydamly, uzak we uzak ömür;

    7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly howpsuz .;

    8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

  • Colorörite reňkli nahar saçagy Mats Plasematlar tekiz demir üçin silikon ýylylyga çydamly mat

    Colorörite reňkli nahar saçagy Mats Plasematlar tekiz demir üçin silikon ýylylyga çydamly mat

    tekiz demir üçin silikon ýylylyga çydamly mat

    Ölçegi : 205 * 108 * 115mm
    Agramy : 150g

    Silikon material, näzik we ýumşak
    Egilmek deformasiýa däl, galyň we çydamly, iş stolunyň has gowy goragy
    Suw tolkunyň nagşy, süýşmäge garşy täsirli
    Temperatura garşylyk diapazony -40 ~ 230 range
    Arassalamak üçin has amatly bir bölek dizaýn

     

  • Printörite çap edilen logotip

    Printörite çap edilen logotip

    gaýtadan ulanylýan syýahat krujkalary ýykylýan silikon kofe käseleri adaty

    Ölçegi : 87 * 70mm
    Agramy : 74g
    • Kubok agzy, ownuk akylly dizaýn, tekiz suw, käsäniň agzyna saman goýup bilersiňiz
    • Kubok gapagy, möhürlenen dizaýn, gapak we käse tersine gabat gelýär, suw syzmaýar
    • Içki / daşarky diwar, tekiz içki diwar, aýazly daşky diwar, seresaplylyk bilen ýasalan gowy hil
    • Kubok düýbi, galyňlaşdyrylan käse düýbi, täsirli izolýasiýa we güýzüň öňüni almak
    • Atylylyk izolýasiýa örtügi, garga garşy dizaýn, kellä garşy täsirli, käsäniň göwresi
  • Gyzgyn satuw Çaga diňi ýumşak binalar oýnawaçlar Silikon ýyldyz gaplaýyş kuboklary

    Gyzgyn satuw Çaga diňi ýumşak binalar oýnawaçlar Silikon ýyldyz gaplaýyş kuboklary

    Silikon ýyldyz ýygyndy kuboklary

    Material: 100% silikon
    No W-002 element
    Ölçegi: 98 * 93 * 60mm
    Agramy: 215g
    5 höwürtgeleýän ýyldyzlar toplumy.
    Çagalaryň oýun otagyna gitmek üçin Daniýanyň Orhus şäherini atýan ýyldyzlar.Çagalar owadan höwürtgeleýän ýyldyz oýunjak toplumy bilen ajaýyp motor ukyplaryny öwrenip, sesi üýtgedilen reňklere laýyk gelmegi gowy görerler.
    Çagalar üçin Daniýaly oýunjaklar ýygyndysy bilen, çagaňyz gymmatly başarnyklary we owadan binalaryň we iň gowy görýän ertekilerimiziň özüne çekiji ýurdy bolan Daniýa hakda azajyk öwrenip biler.
    El bilen gözüň utgaşdyrylmagyny ösdürýär we deňagramlylyk, gysyş güýji we magistral gözegçiligi, umumy motor ukyplary we orta aralyk maşklaryndan geçmek ýaly has zerur endiklere kömek edýär.
  • Iýmit derejesi Softumşak özleşdirilen çaga iýmitlendirmek silikon arassalaýjy

    Iýmit derejesi Softumşak özleşdirilen çaga iýmitlendirmek silikon arassalaýjy

    silikon rahatlaýjy / çaga silikon rahatlaýjy

    • ÇAGANYF HOWPSUZLYGY BIZI PR Ö PRÜNI ALMAK - Önüm howpsuzlygyna bolan ygrarlylygymyz, çaga miwe iýmitlendiriji rahatlaýjynyň, BPA Mugt, Lateks Mugt, Leas Free, ABŞ-da tassyklanan we Wordl-iň ýolbaşçysy tarapyndan tassyklanan iň ýokary iýmit derejeli silikondan öndürilmegini üpjün edýär. ys ýok, şonuň üçin çaga gaty iýmit bilen tanyşdyryp başlaýar.

     

    • UNIQUE DIZAYN - Bu bäbek miwelerini emdirýänler, iýmit bölekleriniň ýeterlik derejede kesilmezligi sebäpli çagaňyza bogulmak howpy bolmazdan täze iýmitleri aňsatlyk bilen hödürleýär we şol bir wagtyň özünde diş etini ýeňilleşdirip, çagalara ýeňilleşdirýär!Çagaňyz çişip başlanda gaty iýmit hödürläp başlamagyň ygtybarly usulydyr.

     

    • MULTIFUNCTION DIZAYN - Çaga täze iýmitlendiriji hem rahatlandyryjy miwe saklaýjy, hem oýnawaç oýnawaçdyr, bu rahatlaýjy miwe eýeleri täze ýa-da doňdurylan miweleri, gök önümleri, buz çiplerini, ene süýdüni we hatda dermanlary saklamak üçin ulanylyp bilner!Çagaňyzyň agyrýan diş etini ýeňilleşdirýär we şol bir wagtyň özünde agzyň myşsasyny ösdürmäge kömek edýär, bu çaga miwelerini emdirýänler hökman bolmaly!

     

    • Arassalamak we saklamak aňsat - arassaçylyk we howpsuzlyk iň möhüm meseledir.Täze iýmit iýmitlendirijimiziň aýryp bolmaýan bölekleri ýok we ýuwmak we arassalamak maksady bilen doly sökülip bilner, Iýmit derejesindäki silikon tegmile çydamly we şuňa meňzeş torba önümleri ýaly tegmiller bolmaz.Has köp ýer tygşytlap bilýän ýeňil agramly we kiçi göwrümli iýmit dizaýny.
  • Çagalar üçin açyk we çäge oýnawaçlary Tomus silikon kenar oýunjak çelegi

    Çagalar üçin açyk we çäge oýnawaçlary Tomus silikon kenar oýunjak çelegi

    Gum oýnawaç toplumy / silikon plýa beach çelekleri
    Agramy : 450g
    Çäge galyndylaryny gerekli mukdarda gum bilen dolduryň we çagaňyzyň öz dünýäsini gurmagyna tomaşa edip bilersiňiz.Gum galyplarynyň erkinligi çagalaryň döredijilikli ösmegine kömek edýär, ajaýyp hereketlendirijilik ukyplaryny öwredýär, el-göz sazlamagyny we myşsa gözegçiligini gowulandyrýar.
    Deňiz şarlary we uçarlary, şeýle hem silikon plýa beach çelek toplumy, gum modeli we pyçak toplumy ýaly deňiz bilen baglanyşdyryp boljak klassiki oýunjak oýunjaklaryny tapdyk.Bilim oýnawaçlaryndan başlap, suw geçirmeýän oýnalýan plýa beach çelek toplumlaryna we gum modellerine çenli hemmeler üçin bir zat bar.Topar maşgala oýunlaryny gowy görýäris, sebäbi plýa beachy durmuşyň iň gowy ýatlamalary üçin bir ýer hasaplaýarys, şonuň üçin maşgala gatnaşyklaryny höweslendirýän islendik oýun we oýunjak biziň üçin uly üstünlikdir.
123456Indiki>>> Sahypa 1/8