sahypa_banner

önüm

silikon çörek galyndylary


Silikon zäherli däl bişirmek üçin howpsuzmy?


Gysga jogap hawa, silikon howpsuz.FDA-a görä, iýmit derejesisilikon çörek galyndylarygap-gaçlar iýmitleriň zyýanly himiki hapalanmagyna sebäp bolmaýar.Geçirilen barlaglar zäherlidigini ýüze çykarmazdan ozal, plastmassa bazary birnäçe ýyllap dolandyrýardy.Bu ygtybarly alternatiwalar üçin ýer döretdi we silikon ony gaty gowy doldurdy.Bu materialy çaga rahatlandyryjy enjamlarda, oýunjaklarda, iýmit gaplarynda, çörek bişirilýän kagyzlarda we ş.m. tapyp bilersiňiz.Muffin käseleri hem ululykda üýtgäp biler.Işleýän wagtyňyz aňsatlyk bilen aýryp bilýän ýa-da aýryp bilmeýän kagyz çyzgylaryny ulanmakdan ýaglamak, dawa-jenjel ýok.Silikon tort galyplaryMeşhur aşhana gap-gaç markalaryndan satyn alnan, adatça FDA tarapyndan tassyklanan iýmit derejeli silikondan ýasalýar we gaplamanyň beýanynda bu aýdyň bolmaly.Silikonyň her bölegi, adatça önümiň üstünde möhür basylýan öndüriji tarapyndan maslahat berilýän iň ýokary peç temperaturasy boýunça öz çäkliligi bar.Şol ýylylyk çäklerine üns beriň we bulary birnäçe ýyllap ulanmakdan lezzet alarsyňyz.

 

 
 • Vanna köp funksiýaly elli aşhana arassalaýjy çotga silikon hammam çotgasy

  Vanna köp funksiýaly elli aşhana arassalaýjy çotga silikon hammam çotgasy

  aşhana arassalaýjy çotga / silikon hammam çotgasy

  Gönüburçly: 15.5 * 8 * 1,2 sm

  Agramy: 35g

  Raw Çig mal saýlamak, uzak ömri.Gaty saýlanan silikon, ýumşak we Q-maslahat, ulanmagyň ysy ýok.

  ● Reňk islege bagly, gap-gaç ýuwýan çotgany özleşdirmek.

  ● Softumşak material.Çeýe, islendik ýyrtyk deformasiýa, poslama garşy we çydamly däl.

  Ine Gowy ussatlyk.Dykyz arassalaýjy gabyklar, güýçli zyýansyzlandyryş, ýumşak gabyklar saçak gaplaryny çyzmak aňsat däl.

  Pikirli dizaýn.Asma, sorujy käseler, ulanylandan soň asylmak, çalt suwarmak aňsat.

 • Silikon tort galyplary üçin 6 gowak ýürek şekilli galypdan ýasalan jele

  Silikon tort galyplary üçin 6 gowak ýürek şekilli galypdan ýasalan jele

  Ölçegi : 250 * 250 * 50mm
  Agramy : 125g

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasaldy.

  2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat.

  3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk.

  4.Eňil arassalamak: silikon önümleri dikeldilenden soň arassa, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner.

  5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawoda taýýar önüm iberilişine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi.

  6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür.

  7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly howpsuz.

  8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

 • Iýmit derejeli örtük siňdiriş möhüri Silikon iýmit ýapyş filmi

  Iýmit derejeli örtük siňdiriş möhüri Silikon iýmit ýapyş filmi

  silikon iýmit örtügi

  Ölçegi: 190x190mm / 140x140mm / 100x100mm

  Agramy: 20g / 14g / 5g

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasaldy

  2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat

  3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk

  4. Easyeňil arassalamak: silikon önümleri dikeldilenden soň arassa, şeýle hem gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bilner.

  5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawoda taýýar önüm iberilmegine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi

  6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür

  7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly howpsuz

  8. Logotip çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner

 • Wiski buz kub galyplary üçin uly 6 kawit silikon gap

  Wiski buz kub galyplary üçin uly 6 kawit silikon gap

  buz kub

  Ölçegi : 163 * 113 * 50mm
  Agramy : 116g

  ● Silikon materialy, bu ýerleşdirmäni ulanyp, ýokary we pes temperatura garşylygy (30 ℃ ~ 230 ℃) ● Material çeýe, silikon material, ýumşak we gaty
  Dem Çekmek aňsat, arassalamak aňsat
  De Deformasiýa bolmazdan çekmäge arkaýyn boluň, garramak aňsat däl
  Your Dürli aýratynlyklar, öz islegiňiz üçin dürli reňkler use Ulanyşyň giň gerimi, sowadylan piwo, içgi buzlary, taýýarlamak üçin dürli tagamlar, tomus dynç alýar

 • Kokteýl viski silikon buz kub tarelkasy üçin dökülmäge çydamly 4 kub

  Kokteýl viski silikon buz kub tarelkasy üçin dökülmäge çydamly 4 kub

  adaty silikon buz kub tarelkasy

  Ölçegi : 125 * 125 * 60mm
  Agramy : 138g
  $ 1.18 ABŞ dollary

  100 100% iýmit derejeli silikondan ýasalan, bpa mugt

  Stick Çeňňek däl, çeýe we arassalamak aňsat

  Different Dürli reňklerde we nagyşlarda bar, Şokolad ýasamak üçin hem ulanylyp bilner

  ● Temperatura: -40 - 230 gradus

  ● Doňduryjy we gap-gaç ýuwýan maşyn

  ● OEM / ODM sargytlary kabul edilýär

  ● Iýmit derejeli material: Softumşak we amatly, iýmit bilen göni aragatnaşyk saklap bilerler, içgi we iýmit öndürmek üçin peýdaly.

  ● Köp maksatly buz çüýşesi: Dondurma, puding, jele we doňdurylan miweler, şireler, viski, kokteýl, gatyk, kofe, çaga iýmiti ýaly DIY buz iýmiti.

  Ack Stackable Lid bilen: Gapak bilen gelýär, bu aňsat çykarylýan gaplar doňduryjyda aňsat we tertipli saklanýar

 • Silikon Diý Lollipop krem ​​galyplary üçin ýasaýjylar, taýak däl gaplar Popsikle taýak buz galyplary

  Silikon Diý Lollipop krem ​​galyplary üçin ýasaýjylar, taýak däl gaplar Popsikle taýak buz galyplary

  popsikle taýagy bilen doňdurma galyndysy

  Ölçegi : 195 * 60 * 18mm
  Agramy : 36g
  bir toplum / 4 sany
  • Çeýe, ýokary durnuklylyk
  • Daşky gurşawy goramak, howpsuzlyk, ys ýok
  • Gowy möhürlemek
  • Gaýtadan ulanmak
  • Ultra pes temperatura çydamly
  • Toasamak aňsat
  • Açmak aňsat
  • Arassalamak aňsat
 • Kranyň çüýşesiniň aňyrsynda suwa düşüriji suw aşhana üçin suw tutujy Mat Silikon kran matasy

  Kranyň çüýşesiniň aňyrsynda suwa düşüriji suw aşhana üçin suw tutujy Mat Silikon kran matasy

  Çeňňek dizaýn, suw sepilmeginiň öňüni almak üçin kranyňyzy gysýar

  Eplenýän dizaýn, giňişligi tygşytlamak we saklamak aňsat

  Öz-özüňi arassalamak dizaýny, suwy çalt suwa batyryp biler

  Beýleki ulanyş, sabyn, käse we ş.m. ýerleşdirmek üçin kiçi ammarlar

  Ölçegi : 370 * 135 * 5mm
  Agramy : 130g

  Hasabyňyzyň ýokarky we polunyň çygly hapalaryny arassalamakdan ýadadyňyzmy?

  Aşhana silikon kran matamyz suw geçirmeýän, gap-gaç ýuwýan, howpsuz, ulanmaga ygtybarly, arassalamak we saklamak üçin niýetlenendir.Olary aşhanaňyzda, RV-de, bidereklikde ýa-da hammamda ulanyň we arassalanmagyň kelle agyryny halas ediň.

   

   

   

   

   

   

 • Çörek bişirilen gap Muffin kuboklary El bilen ýasalan galyndylar Şokolad Diý silikon tort galyplary

  Çörek bişirilen gap Muffin kuboklary El bilen ýasalan galyndylar Şokolad Diý silikon tort galyplary

  Muffin käse
  Ölçegi : 73 * 43 * 35mm
  Agramy : 9g
  Çörek bişirmek üçin islendik kitap ýa-da magazineurnal açyň we her kimiň enelerimiziň zaýalanan metal çörek önümlerinden başlap, häzirki wagtda gahar-gazaply täze reňkli silikon tort galyplaryna geçendigini pikir edersiňiz.Çagalar esasanam bu täze, reňkli çörek bişirmek usulyny synap görmegi gowy görýärler, sebäbi çagalar köplenç iýmitleri bilen oýnamagy halaýarlar.
  Silikon tort galyplarynda nädip bişirmeli?Olary alanyňyzda, hamyry dökmän şekilini saklaýarlarmy?Olar bilen nahar bişirmegiň usulyny üýtgedersiňizmi?Çagalar üçin çörek bişirmek reseptlerini taýýarlap bilerlermi?Olar beýlekilerden has ygtybarlymy, ýaşylmy ýa-da gowumy?Täze zatlardan gorkýan bolsaňyz, biz muňa düşünýäris we ähli soraglaryňyza jogap bermäge taýýardyrys.
 • Grade Wrap sorujy möhür Zip gulpy gaýtadan ulanylýan silikon doňduryjy halta

  Grade Wrap sorujy möhür Zip gulpy gaýtadan ulanylýan silikon doňduryjy halta

  Iýmit saklaýan halta
  Ölçegi : 195 * 198mm / 135 * 198mm
  Agramy : 91g / 64g

  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasalan;

  2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat;

  3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk;

  4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem bolup biler

  gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanýar;

  5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawoda çenli

  önüm iberilmegi zäherli we zyýanly maddalary öndürmeýärdi;

  6. Çydamly, uzak we uzak ömür;

  7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly howpsuz .;

  8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner.

 • Gyzgyn satuw aşhana gap-gaçlary, taýak däl aşhana gurallary Aşhana gap-gaçlary silikon pyçak saklaýjy

  Gyzgyn satuw aşhana gap-gaçlary, taýak däl aşhana gurallary Aşhana gap-gaçlary silikon pyçak saklaýjy

  silikon pyçak saklaýjy / gap-gaç ýassygy

  Ölçegi : 257 * 210mm / 138 * 138mm
  Agramy : 210g / 75g
  Nahar bişirmegi halaýan bolsaňyz, aşhanaňyzy täzelemegiň usullaryny gözlän bolsaňyz gerek.Her gün ulanýan aşhana gap-gaçlaryňyza maýa goýmaga mynasyp.Comingöne geljek dynç günleri, web sahypamyz bilen aşhana gap-gaçlary, ownuk enjamlar, aşhana gap-gaçlary we başga-da az zatlary gowulaşdyryp bilersiňiz.
  Käbir garaşsyz şertnamalarda 1% arzan gap-gaç, 1% silikon gurluşyk blok toplumy we 1% silikon plýa beach çelek toplumy bar.Hawa, şertnama hakykatdanam gowy.
 • Lomaý lomaý nahar saçagy Mat aşhana gaplary Silikon ýylylyk izolýasiýa pad

  Lomaý lomaý nahar saçagy Mat aşhana gaplary Silikon ýylylyk izolýasiýa pad

  Garalama garşy mat / ýylylyk izolýasiýa plasemat pad
  Ölçegi : 225 * 200mm
  Agramy : 70g
  Silikon stol düşekleri, sanawyňyzda bolup biljek iň köpugurly we peýdaly aşhana gurallaryndan biridir.Bu stol düşekleri, ýylylyga çydamly, süýşmäge garşy we suw geçirmeýän ýokary hilli silikondan ýasalyp, olary aşhana funksiýalarynyň giň topary üçin ajaýyp edýär.Çörek bişirmekden başlap, nahar bişirmeklige çenli, silikon nahar saçaklary aşhanadaky durmuşyňyzy has aňsat we tertipli edip biler.
  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasaldy
  2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat
  3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk
  4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem bolup biler
  gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanýar
  5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawoda, önümiň iberilmegine çenli zäherli we zyýanly maddalar öndürilmedi.
  6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür
  7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly howpsuz
  8.Logo çap edilip, nagyşlanyp, çykarylyp bilner
 • Hytaýda suw geçirmeýän pytraňňy garawul, aşhana ýakylýan silikon pad üçin stol stollary

  Hytaýda suw geçirmeýän pytraňňy garawul, aşhana ýakylýan silikon pad üçin stol stollary

  nahar saçagy üçin kremne garşy silikon pad / stol mata

  Ölçegi : 340 * 340 * 4mm / 173 * 173 * 8mm
  Agramy : 170g / 85g
  1. qualityokary hilli iýmit derejeli silikon materiallaryndan ýasaldy
  2. Çeýe, ýeňil we göçme, saklamak we daşamak aňsat
  3. temperatureokary temperatura garşylyk, kislota we aşgazan garşylygy we garrylyga garşylyk
  4. Easyeňil arassalamak: dikeldilenden soň çaýkamakda ulanylýan silikon önümleri, şeýle hem bolup biler
  gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanýar
  5. Daşky gurşawy goramak zäherli däl: çig maldan zawoda çenli
  önüm iberilmegi zäherli we zyýanly maddalary öndürmeýärdi
  6. Çydamly, uzak wagtlap, uzak ömür
  7. Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly, doňduryjy, mikrotolkunly howpsuz
123Indiki>>> Sahypa 1/3