page_banner

önüm

Gap-gaç ýuwýan çotga (3 bölek toplum)

Gysga düşündiriş:

Raw Çig mal saýlamak, uzak ömri.Gaty saýlanan silikon, ýumşak we Q-tip, ulanmak üçin yssyz.

● Reňk islege görä, gap-gaç ýuwýan çotgany özleşdirmek.

● Softumşak material.Çeýe, islendik ýyrtyk deformasiýa, poslama garşy we çydamly däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Görnüşi

Çotgany arassalamak

Söwda alyjy

Restoranlar, Çalt nahar we iýmit önümleri, azyk we içgi dükanlary, azyk we içgi önümleri, telewizor söwdasy, dükanlar, köpürjikli çaý, şireler we ýumşak barlar, ýörite dükanlar, super bazarlar, myhmanhanalar, amatly köç
magdanlar, hoşboý ysly zatlar we ekstrakt önümleri, neşe dükanlary, kafeler we kofe dükanlary, arzanladyş dükanlary, naharhanalar we naharhanalar, elektron söwda dükanlary, sowgat dükanlary, piwo, çakyr, likýor dükanlary, ýadygärlik dükanlary

Möwsüm

Her gün

Otag otagy

Aşhana

Otag otaglaryny saýlamak

Goldaw

Ulanylyşy

Öý hojalygyny arassalamak

Material

Silikon

Aýratynlyk

Durnukly, ätiýaçly

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Marka ady

Şenghequan

Model belgisi

Silikon arassalaýjy çotga

Önümiň ady

Aşhana arassalaýjy çotga

Funksiýa

Örän arassalamak ukyby

Reňk

Custöriteleşdirilen reňk

Arza

Jaý aşhanasy

Çotga materialy

Silione

Gaplamak

Opp sumka

Logotip

Logörite logotip

Önüm aýratynlyklary

Raw Çig mal saýlamak, uzak ömri.Gaty saýlanan silikon, ýumşak we Q-tip, ulanmak üçin yssyz.

● Reňk islege görä, gap-gaç ýuwýan çotgany özleşdirmek.

● Softumşak material.Çeýe, islendik ýyrtyk deformasiýa, poslama garşy we çydamly däl.

Ine Gowy ussatlyk.Dykyz arassalaýjy dykyzlyklar, güýçli zyýansyzlandyryş, ýumşak gabyklar saçak gap-gaçlaryny çyzmak aňsat däl.

Pikirli dizaýn.Asylan gapdal, sorujy käseler, ulanylandan soň asylmak, çalt suwarmak aňsat.

Önümiň beýany

1. Iýmit derejeli silisiýa jel materiallaryny ulanyň

2. Temperatura diapazonyna çydam ediň: - 40-230 dereje.

3. Tagamsyz, zäherli däl, tozana çydamly, çydamly, geçip bolmaýan, arassalamak aňsat.

4. Peçlerde, mikrotolkunly peçlerde, gap-gaç ýuwýan maşynlarda we sowadyjylarda howpsuz ulanylyp bilner.

5. Işlemek aňsat.

212

Gaplamak maglumatlary

Silikon gap-gaç ýuwýan çotga pan gubka gabygy miwe gök önüm gap-gaç ýuwmak aşhana çotgalary

paket: bir gapjykda 1 bölek, bir kartonda 100 bölek. Silikon çotgasynda garşy alnan paket

Nädip sargyt etmeli?

1. Pls gözleg iberýär we talaplaryňyza maslahat berýär.

2. Siziň islegiňiz bilen size teklip ederis, bahasy we beýleki jikme-jiklikleri tassyklansa hasap-faktura iberiler.

3. Tölegiňizi (ýa-da doly tölegi) töläň, şonda önümçiligi gurarys.

4. Surata düşürmäge, degişli resminamalary taýýarlamaga, eltip bolýança ýüküňizi howpsuz yzarlaýança yzarlamaga kömek ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň