page_banner

habarlar

Nädip saýlamaly we satyn almaly

Berkidiji film ýa-da plastmassa örtük satyn alanyňyzda, belli bir ady ýa-da himiki gurluşy gözläň we önümiň diňe iňlis ady bar bolsa we hytaý nyşany ýok bolsa seresap boluň.Şeýle hem, "iýmit üçin" sözleri bilen bellikli önümleri saýlamagy unutmaň.

Ingapyş filminiň iki esasy görnüşi bar: polietilen (PE) we polipropilen (PP).Iki önümiň arasyndaky baha tapawudy uly däl, ýöne polipropilen (PP) ýagyň aralaşmagyny togtatmakda has gowudyr.

Berkidiji film satyn alanyňyzda, ilki bilen eti, miweleri we ş.m. gorap saklamak meselesinde polietilenden (PE) ýasalan öz-özüne ýelmeýän ýapyk film satyn almak maslahat berilýär, sebäbi PE howpsuzlyk taýdan iň ygtybarlydyr.Uzak saklanyş möhleti üçin poliwinil hlorid (PVDC) maslahat berilýär, sebäbi çyglylygy has gowy saklaýar we ýapyşýan filmiň üç görnüşiniň iň uzak saklanyş möhleti bar.Poliwinil hlorid (PVC) ýapyşýan film, aýdyňlygy, ýapyşyklygy, çeýeligi we arzan bahasy sebäpli köp adamyň saýlamagydyr, ýöne ýagly iýmitleri gorap saklamak üçin ulanyp bolmajakdygyny bellemelidiris, sebäbi poliwinil hloridden emele gelýär. rezin, plastifikator we antioksidant, özi zäherli däl.Şeýle-de bolsa, goşulan plastifikatorlar we antioksidantlar zäherlidir.Gündelik ulanmak üçin PVC plastmassasynda ulanylýan plastifikatorlar esasan zäherli himiki maddalar bolan dibutil tereftalat we dioktil ftalatdyr.Bu adamyň endokrin ulgamyna gaty zyýanly täsir edýär we bedeniň gormonynyň alyş-çalşyny bozup biler.Gurşun stearat, poliwinil hlorid antioksidant hem zäherlidir.Gurşun duzuna garşy antioksidantlary öz içine alýan PVC önümleri, etanol, efir we beýleki erginler bilen kontaktda gurşuny çökdürýär.Iýmit gaplamasy we donuz, gowrulan tortlar, gowrulan balyk, bişirilen et önümleri, tortlar we iýmit önümleri hökmünde ulanylýan gurşun duzlaryny öz içine alýan PVC, gurşun molekulalaryny ýagyň içine ýaýradar, şonuň üçin PVC plastik paketleri ýagly iýmit üçin ulanyp bilmersiňiz.Mundan başga-da, mikrotolkunly ýyladyş ýok, ýokary temperatura ulanylmaýar.PVC plastmassa önümleri takmynan 50 as ýaly ýokary temperaturada wodorod hlorid gazyny ýuwaş-ýuwaşdan dargadar we bu gaz adam bedeni üçin zyýanly, şonuň üçin PVC önümleri azyk gaplamasy hökmünde ulanmaly däl.

12 (4)

Ulanyş gerimi

Synaglar 100 gram leňňe plastmassa örtük bilen örtülendigini, 24 sagatdan soň C witaminiň düzüminiň örtülmedik wagtyndan 1,33 mg, zorlamak we salat ýapraklary üçin 1,92 mg köpdügini görkezýär.Şeýle-de bolsa, käbir gök önümleriň synag synaglary gaty üýtgeşikdi.Plastmassa örtülen 100 gram turp bir günüň dowamynda saklandy, C witamini bolsa 3,4 mg, noýba ergini 3,8 mg, hyýar bolsa bir gije-gündiz saklandy we C witaminiň ýitgisine deň boldy 5 alma.

Bişirilen iýmit, gyzgyn iýmit, ýagy öz içine alýan iýmit, esasanam et, plastmassa örtük ammary ulanmazlyk iň gowusydyr.Hünärmenler bu iýmitleriň ýapyşýan film bilen gatnaşyga girenlerinde, materialdaky himiki maddalaryň aňsatlyk bilen bugaryp, iýmitlere eräp biljekdigini, bu saglyga zyýanlydygyny aýdýarlar.Bazarda satylýan ýapyşýan filmiň aglaba köplügi, köplenç ulanylýan plastik haltalar ýaly winil ussatlygyndan ýasalýar.Käbir ýapyşýan film materiallary plastifikatorlary öz içine almaýan we ulanmak üçin has ygtybarly polietilen (PE);beýlekiler poliwinil hlorid (PVC) bolup, köplenç stabilizatorlary, çalgy ýaglaryny, kömekçi prosessorlary we adamlara zyýan berip biljek beýleki çig mallary öz içine alýar.Şonuň üçin saýlamada seresap bolmaly.


Iş wagty: 16-2022-nji mart