page_banner

habarlar

Iki çagany ulaltdym, öýde dürli goşmaça gap-gaçlar, goýjak ýer ýok, esasanam soňky birnäçe ýylda çagalar üçin köp silikon saçak satyn aldym, silikonyň hiline nädip baha bermelidigimi gowy bilýärin saçak gaplary, saçak gaplaryny nädip arassalamaly we goldamaly.

Gepiň gysgasy, silikon gap-gaç önümleri diňe şu ýyllarda ýüze çykýar, ýöne ýakyn wagtda eneler we kakalar goşmaça nahar tabaklaryny satyn alýarlar, sebäbi bu material silikon, esasanam çagalar üçin saçak ýasamak üçin amatly.

12 (1)

Keramiki, plastmassa, poslamaýan polatdan ýasalan gap-gaçlar bilen deňeşdirilende, silikon gap-gaçlar zäherli we tagamsyz, ýokary temperatura garşylygy, 240 ° sterilizasiýa deformasiýa bolmaz, şeýle hem pes temperatura garşylygy, -40 ° doňmagy gatylaşmaz, ýykylmagyna hem çydamly, çaga durnuksyz saklamakdan gorkmaýar ýa-da jamy ýykmagy halaýar, sesem ýykylmady, enäniň ody kän bolmaz ......

Mundan başga-da, sowuk ýa-da yssy bolsun, iýmit temperaturasy bilen oňat işleýär, ony goýanyňyzdan soň, temperaturanyň üýtgemegini peseldip biler, şol bir wagtyň özünde çaganyň ýanmagyna ýol bermez.

12 (2)

Ozal her kim saçak gap-gaçlaryny ulanýardy, keramiki düşmek aňsat, plastmassa ýokary temperatura däl we temperatura tapawudy ýaly öz kemçilikleri bar, sary, poslamaýan polatdan uzak wagtlap peýdalanmak gaty süýşýär we ýükläp bolmaýar güýçli elektrolitler bilen, poslamak aňsat ......

Silikon gap-gaç önümleri tebigy ýagdaýda emdiriş käselerini ýasap biler, stoluň üstünde goýup bolar, çagalaryň nahar iýmeginiň öňüni alar, bu aýratynlyk köp eneleriň we kakalaryň ýüregini özüne çekdi.

12 (3)

Silikon saçak gap-gaçlaryny satyn alanyňyzdan soň, ilkinji gezek ulanmazdan ozal iň gowusy suw bilen ýuwuň, sebäbi silikon önümleri statiki elektrik energiýasy bilen azajyk, şonuň üçin ulag gatnawynda köp tozan bilen örtülip bilner, a ulanyp bilersiňiz arassalamak, guratmak we ýuwmak üçin howa bilen tozan bölejikleriniň gaýtadan siňmeginiň öňüni almak üçin ýumşak pagta gap-gaç ýuwýan maşyn ýa-da gubka saçak polotensalary.

Theeri gelende aýtsak, gap-gaçlary ýuwýarys, şkafyň içine salmazdan ozal gury ýa-da gury gap-gaçlar bolmaly, sebäbi suw goýsaňyz içerde mikroorganizmler öser.Çaganyň üstündäki goşmaça gap-gaçlar, tozan örtüginiň bardygyny ýa-da ýokdugyny sorasaňyz, iň gowusy, sebäbi tozanyň siňdirilmegi ähli silikon gap-gaçlaryň aýratynlygydyr, şonuň üçin gapak satyn almak gaty zerurdyr.

Adaty nahardan soň, gap-gaç ýuwmak prosesi aslynda gaty ýönekeý, sebäbi silikon gap-gaçlar ýagy siňdirmeýär, şonuň üçin biraz ýuwulan suw bilen ýönekeý ýag tegmili ýuwulýar.

12 (4)

Uzak wagtlap ulanylýan käbir silikon gap-gaçlar ýelmeşýän ýeriň bir gatlagyny duýar, sebäbi her gezek gap-gaç ýuwmak gowy bolsa-da, uzak wagtlap, sebäbi ýagda gizlenen boşlugyň arasyndaky silikon molekulalary kyn. ýuw.

Silikon adaty silikona we azyk derejeli silikona bölünýär, adaty silikon esasan senagat we elektron meýdanlary ýaly adaty önümlerde ulanylýar, adaty aç-açan silikon çig malyny we adaty wulkanizasiýa prosesini ulanýar.

Platina silikonda ulanylýan kremniniň geliniň çig maly ýokary aç-açan we wulkanizasiýa prosesi platina wulkanizasiýa serişdesini ulanýar, şonuň üçin uzak möhletleýin ulanylanda sarylyk we deformasiýa bolmaz we howpsuzlyk öndürijiligi has görnükli, täsirli we tagamsyz bolar. uzak ömri we ajaýyp öndürijiligi.

Munuň ýüze çykmazlygy üçin, silikon gap-gaçlary köplenç ýuwujy serişde bilen 10-30 minutlap suwa goýýaryn, soň bolsa ýuwýaryn, yzygiderli dezinfeksiýa edýärin we gazanyň içine bug bilen gaýnadyp dezinfeksiýa etmek aňsat.Käbir öýlerde UV sterilizasiýa edilip bilinýän çüýşe sterilizatorlary bar, sterilizasiýa üçin silikon gaplar goýulýar.


Iş wagty: 16-2022-nji mart