page_banner

habarlar

Iýmit saklaýan haltalary durmuşymyzyň hemme ýerinde, ýöne durmuşymyzda güýçli kömekçi diýip bileris.Iýmit tygşytlaýyş haltalary iýmit saklaýan haltalary gaplamakdyr, meselem, ertirlik edinmek üçin ertirlik edinmek, gaplandan soň iýmit satyn almak üçin KFC-e gitmek we ş.m. iýmit saklaýan haltalara, ingredientleri satyn alanyňyzda sumkalary gaplamak üçin ulanylar. supermarket.Bu iýmit saklaýan haltalar biri-biri we iýmit bilen göni ýa-da gytaklaýyn aragatnaşykda bolýar, soňra bu iýmit saklaýan haltalaryň howpsuzlygy iýmit iýýän adamlaryň saglygy we howpsuzlygy bilen hem baglanyşyklydyr.Şonuň üçin sumkanyň täzeliginde ulanylýan iýmit gaplamasy, öndürilen adaty öndürijileri ulanmaly, ökde önümleri tassyklamagyň degişli bölekleri bolar.

2121

Iýmit saklaýan halta has amatly, sarp edijilere uly amatlylyk getirip biler.Gowy hil, ýokary hilli çig mallardan, çeýe we çydamly, ýokary güýçli PE bölejikleri bilen birleşdirilen, hapa, suw, ýag, tozan we beýleki funksiýalar bilen täze önümçilik ýörelgesini ulanyp, ýokary hilli çig maldan gelýär;saklaýan halta we iýmit, iýmit çyglylygyny gulplap, täze saklap biler;howpsuz we howpsuz, sagdyn ulanyň;ýylylyga çydamly 120 ℃, sowuga çydamly -60 ℃, mikrotolkunly peç, amatly we elýeterli;has berk we galyň sumka, nol kagyz rulonynyň ýadrosyna ýakyn göwrümli togalanan halta;sumka gaty, döwük we syzdyryjy, ulanylanda has ygtybarly;adamlaşdyrylan rulony ulanmak we amatly ammar, rulonyň ortasy çukurly, ulanmak aňsat, ortasynda amatly çukur bar, ulanylmaýan wagty asylýar, boş ýer tygşytlanýar;punktir punktir çyzyk dizaýny bir, täze torbalar her nokatly nokat çyzygy bir rulona birleşdirýär, ulanylanda bir ýyrtyk, amatly we ýyrtylýan agzy tekiz bolar, erbet ýyrtmak aňsat däl, şol bir wagtyň özünde bulaşyklygyň öňüni almak üçin. boş ýer tygşytlamak;doly spesifikasiýa, öz islegiňiz üçin dürli spesifikasiýa bilen, özüňizem sazlamagy saýlap bilersiňiz;üstesine-de, ýelme garşy, süýşürmek däl dizaýny gaýtadan işlemek arkaly, ulanmak aňsat;yzygiderli gyzgyn düýbi, has berk düýbi, agyr zatlary götermek döwmek aňsat däl;iýmitiň, gök önümleriň, miweleriň täzeligini netijeli saklamak üçin çyglylygyň geçirijiligi we geçirijilik ukyby;Sowadyjy, mikrotolkunly peç, iýmit saklamak, saç ideg etmek, iýmit derejesini daşky gurşawy goramak üçin amatly.


Iş wagty: 16-2022-nji mart