page_banner

habarlar

Bibliýalar köp çagalar iýenlerinde zerurlyk bolansoň, ene-atalaryň köpüsi çagalary üçin gowy materiallardan ýasalan çagalaryň kitaplaryny saýlaýarlar.Käbir ene-atalar, mysal üçin, köp artykmaçlygy bar öýdýän, çagalary üçin silikon bibleri saýlaýarlar.Silikon bibleriň çagalar üçin artykmaçlyklary näme?

Silikon bibleriň çagalar üçin artykmaçlyklary

Käbir ejeleriň we kakalaryň bäbekleriniň agzyny tötänden süpürýändiklerini görýäris, bäbekler adatça bilmän öz gurjaklaryny sürtýärler we köp gezek bäbekler tötänleýin Injillerini agzyna iýýärler.Bu jikme-jiklikler, bibleriň bakteriýalary köpeltmek aňsat çaga önümleriniň bir görnüşidigini aýdýar.Şonuň üçin eneler üçin çagalar üçin laýyk silikon bibini saýlamak gaty möhümdir.

Silikon çagalar üçin niýetlenen kitaplaryň aýratyn artykmaçlyklary haýsylar?

1. özboluşly silikon lentanyň dizaýny, aşagy düşürilen iýmitleri ýygnamak, eşikleri arassa saklamak üçin ulanylýan bib şekilli.

2. Çagalar, garrylar we syrkawlar ulanmaga amatly.Nahar iýilende, amatly we amaly eşikleri hapalamazlyk üçin.

3. Derä degmek üçin amatly zäherli iýmit derejeli silikon materialy.

4. Çydamly we ýuwmak aňsat, gaýtadan ulanylýan, arassalamak aňsat, diňe arassalygy dikeltmek üçin süpüriň.

5. Silikon tüýkürýän biblerimiziň ýumşak materialy, togalanyp, ýygnalyp bilner, götermek aňsat.Nahar wagtyny şatlykdan doly ediň, iň oňat nahar kitabydyr.

Çagalar üçin silikon bibleri haçan ulanmaly

Çaga ulalansoň, ene-atalar çaganyň goşmaça iýmit iýmegine rugsat berip bilerler.Babiesöne bäbekler iýenlerinde iýmitleri wagtynda agzyna alyp bilmezlik we biraz hapa görünýän eşiklerine almak ýaly gutulgysyz ýagdaýlar bolýar.Şonuň üçin bu silikon bibleri taýýarlamagyň wagty.Onda, bäbekler üçin silikon bibleri haçan ulanmak has gowudyr?

Aslynda, silikon biblerini diňe bir ýaşdan soň ulanmak iň gowusydyr.Näme üçin?Bäbekleriň ýaş wagty kiçidigini, elinde tutulan ýykylmakdan we ýaralanmakdan gorkmakdan, çişmekden we degmekden gorkmak, elbetde, çaga özüni gowy alyp barýança, kiçijik bir pikirlenip başlaýar, beden kem-kemden ulalýar, silikon bibleri ulanmak.Silikon bibleri wagtyndan öň ulanmak çaganyň ösmegine sebäp bolup biler, sebäbi çaga henizem kiçi bolansoň, çaganyň egnine basylan gaty agyr zatlar, çaganyň ösmegine zyýanly.

Silikon gap-gaçlary ekologiýa taýdan arassa çig mal önümçiligini saýlaýar, materiallara ynanyp bolar, 200 gradusdan gowrak ýokary temperatura gaýtadan işlenenden soň, silikon önüm öndürijilerinden, temperatura çydamly suw geçirmeýän ýagdan goraýan, arassalamak gaty amatly, suw bolup biler gyzarmaly, gaýtalanyp bolýar.Silikon bibler indi köplenç 3D üç ölçegli dizaýnda ulanylýar, çukur iýmitleri aňsatlyk bilen jübüsine alyp bilýär, şunuň ýaly dizaýn pagta ýer tutýança saklanýar.Bibliýa ýaly silikondan başga-da beýleki silikon önümleri ýaly edip biler.


Iş wagty: 16-2022-nji mart